Аьпалул чирахъру

Аьпалул чирахъру

Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъви байбивхьусса кьини щалагу Аьрасатнаву хьунни «Аьпалул чирахъ» тIисса акция. Ванияр 77 шинал хьхьичI Ватан душманная дуруччин аьрайн лавгми дакIнийн бичиншиврул лавхъунни аьпалул чирахъру. Дяъви байбивхьусса июнь зурул 22-сса кьини лухIи кьинину дурххунни жула билаятрал тарихравун.


Андриана Аьбдуллаева
Республикалий хьусса «Аьпалул чирахъ» акциялул мероприятиярттаву чялишсса гьурттушинна дунни Дагъусттаннал Виваллил иширттал министерствалул. Вайннал каялувшиндаралу хьхьичI кьини, июнь зурул 21-нний, МахIачкъалалив, Лениннул комсомолданул цIанийсса паркраву, хьунни «Гьунттий байбивхьу­ссар дяъви» тIисса акция. Шикку гьуртту хьунни ДР-лул МВД-лул УФСБ-лул ва ФСВНГ-лул (Нацгвардия) зузалт.

Ватан дуручлай жанну дуллусса вирттал дакIнийн бичин бувкIун бия ДР-лул виваллил иширттал министр, полициялул генерал-лейтенант Аьвдурашид МахIаммадов, УФСБ-лул хъунама Андрей Широков, ФСВНГ-лул хъунама, полициялул генерал-майор МахIаммад Баачилов, мукунма Виваллил иширттал министерствалучIасса Жяматий­сса советрал вакилтал, МВД-лул зузалт, къуллугърал бурж бартбигьлай жанну дуллуминнал оьрчIру ва шагьрулул агьали.

Ссят 22.00 хьусса чIумал дайдирхьуна акция. Лавхъсса чирахъирттащал Абадул аллеялувухгу (Аллея памяти) лавгун, полициялул зузалтрал бивхьунни чирахъру ва тIутIив аьраличунал гьайкалданучIа. ЛивтIуминнал аьпа­лун дунни минутIрайсса пахъ багьаву.

Акциялул яла асар хьунмур, бюхханмур лахIзану хьуна, Абадул аллеялий лавхъсса чирахъру бивхьуну, полициялул зузалтрал «Скорбим» тIисса махъ чичаву. Къуллугърал бурж биттур буллай жанну дуллусса полициялул зузалтрал оьрчIал итабавкьунни гьаваллавун лавхъсса чирахъру ва хьхьиру.
Цала бакIрайн ларсъсса ва акциягу, гьарца цала дуллалисса мероприятие кунна, министерствалул зузалтрал бюхттулсса даражалий сакин дурну дия. Аьпалул мажлисрай гьуртту хьун бувкIми вайннайн барчаллагьрай бия.

Читайте также: