Лакрал халкьуннал учаларттава

Сивсума сагъну личIай­ссар.

Талатавривур виричу кIул шайсса.

Ттукку бувккун махъ, тта­­ла бихьлай ур.

Уну хайр бакъаманаяту, акъа заралгу бакъассар.

Усттаргума бунагьралун агьайссар.

УрцIул кьини хъин виричу, чувнал кьини ппалав ухху.

Урири куну, ккаччигу къабукьайссар, бучри куну, тту­ккугу къабиххайссар.

ХIухчу акъа ятту – бурцIин давла.

Хъуни хъаннил зумалувухгу, мюрщи душварал балайлувухгу акъу.

Чил хьхьичI ник ришлаши­сса оьрмунияр бивкIу хъин­ссар.

Чин акъу – цана акъу, цана акъу – чин акъу.

Чувшиву дайнал хьхьичIун мурлу-ххяли къадагьайссар.

Чувшиврун мурлу бакъа­ссар.

ЧIярусса тIахIни-кIичIу гъагъангу ца чару гьассар.

Шатта ккавк чув хIин­чурая нигьа усайссар.

Шамила ккуру дирхьусса щин хIачIан бучIиссар.

Щинащал лагайсса инил гьалмахчу.

Щунан бакъа цIун къаби­кIай, щавух бакъа оь къабу­ккай.

Я ссавнийн къалахъанссара, я лухччинувун къауххан­ссара.

Хъару гъаргъ лелуххуйх виричунал чару къабищайссар.

Ания авттунна, аьтIунгу итарчан.

Багь мурхьирал ххют къадулай.

БурцIил ав бутарчан, хъатIунгу дагьия шай.

Бала булуннин, ссавур дулуннав.

Вилаххатугу хIарамзада уккайссар.

Гьавккурттахун дурцуну, накьлихун дуккан дайма.

Дуркналли кьини лахъайсса.

Зунтту кIачIа хьурчан, ар уриссар.

Ккаччил магърай ччан бизлай ур.

Ккаччил хатир къабарчан, ккаччил залуннал хатир бува.

Кьунттуйх бакI бишлай ур.

Личча ттурчIайн, ттаркI чарийн дагьунни.

ЛачIлайнна гъаралгу, ливккунма аьралгу къабикIайссар.

МурчIи иттатугу макь дуккайссар.

Муруллуйн – уммай, бурцIийн – ттаттай.

Мурхьиран зарал къахьурчан, чIавчIи чункIуй къагьанссар.

НасихIат бусанми гьарзар, ххира анма акъари.

Намус буний тIайлашиву дуссар.

НацIлийнсса сситтул ххячара ххядуклай.

Паранну дагьайсса бюхттулмур мурхьирайнни.

ПитнардачIа ка хъама дитаннав.

Ссав – ссалдахIирттащал айивхьунни.

СситтучIа – ссавур, хъусличIа – аькьлу.

Сситтул – мах, хIусутшиврул адимина зия айссар.

СситтучIа ссавур дарчан, махъ пашман гьич къашайссар.

Сситтул кьюнкьарах ччан биза.

Ттуккуйн бивзсса сси алттуйх лахълай ур.

Ххяп учингу михьру аьркинни.

ЦIарачIа дюхлугу, сситтучIа аькьлугу къабикIайссар.

ЧIирайх бакI бишлай ур.

Чурххаяр ялттусса ялун къабияннав.

Яла утан чIун хьуссар, зулму кьунуцIун бивссар.

Лажинлякъуяту

Ажарттуйн лархIуну, аьнакIуйн ритлай.

БурчIайнгу барчаман тIисса чIун диркIссар.

Вияту цулкIлул магъгу, бурцIил кьацIгу шай.

ВицIух ларчI цIарал ччучлачи мишаннай ур.

ДакI лухIину, маз нацIуну.

Заннал лавай куна, вил лавай авцIуну ур.

Ина зума ахъарчан, цана цува хъама итлай ур.

Ина ттуя цIа дуллай, нагу вия ххуйсса тIий.

КIану ккакки – ччан биза.

КIива дакIний бувгьуну, ца буслай ур.

КъюкIун нигьгу, щайхнан начгу дакъассар.

Лавмартнал маз булайссар, дакI кьюлтIссар.

Лажин ккавккун, махъ буслай ур.

Лажиндарайн – ца, махъа – цамур.

Лажинлякъул лажин лухIиннари дикIайсса.

Майрайн лачIун дурсса ккярчIулачIуятуксса бизар хьура.

Махъа мукъун Шагьаьппаслущарагу къадагъа дан къархьуссия тIар.

НацIу махъру – кьурчIи давуртту.

Оьбала личайсса букъавгьу мазраватур.

Пара парабакIуйри бикIайсса.

Ттуйва къааьтIий бухьурчан, ттул ва лякьа пIякь учиннав, чайва тIар цулкIлул.

ТIайлану гъалгъа тIий, авккуну зий.

Ххуйсса инсаннал махъ кIива къабайссар.

Хъуннащал хъун бавану, чIаванащал чIиви душну.

ХIиллакар цулчIа лякьалавай багьайссар.

Чан лавхьхьусса бурттигьугу икIайссар, хъамаличунан лархьхьусса хъамалушингу дикIайссар.

Муни-таниясса

Ас-кьинилия кьалиягу къабайхха,

Кьалия бувайсса уттуллуятур

АцI кьачIа хъанахъисса интту кьини куннасса хасият дур.

Аьй дан ччинан багьана лякъин бигьассар.

АьнакIи бакъаний ккунукгу, ккунук бакъаний аьнакIигу къабикIайссар.

Аллагьнал чайссар тIар: «Дулайнаща ласунна, ласайнангу дулунна».

Азарлу хъа гъаргъсса лелуххир.

Аьрххилий – бурттий, аьрххилия – ахьтта.

АькьилначIа – ас-намусгу, бивкIулучIа – кьулгьугу.

Арши хьурчан, чарилгу неъмат лякъайссар.

Авлиянал дургьумур аькьлу бунаща ттихIин къашайссар.

Авлиянал хIурмат барчан, ттуятува ва нигьа услай ур учайссар.

Ахттакьуннай кIюрххилсса къадукайссар.

Асландалул ххиличIру чакъалданун дияйссар.

Аслан ххаллайгу бахIин шайссар, гайннуя бутIа щащарчан.

Авлия гъалгъа тIутIийни, аькьлу бума кьаивкIун икIайссар.

Арула адимина бувсса къатта ца щарссанил бигьанма лекьан байссар.

Арс ивкIу ниттингу, магъ кьуркьу шатлунгу оьбала хъама къабитайссар.

Арулва къатлун мяйя заллу къаикIайссар.

Агьан кIану кIулния, лув къувлул шану бутавияв.

Арулуннал дурмур цаннал лияйссар.

Арулагу чIяву бакъассар, цагу чан акъассар.

АьнакIигу зункIуллия зункIуллийнни леххайсса.

Аьдлулул кьувкьу кIисса цIун къабикIайссар.

Аьрщарай щаращи бащан къашайссар.

АьтIаврину цIуцIимур хъин къашай.

Архсса щинал мякь лиххан къабай.

Анавар уккаврил даву зия дайссар.

АьнакIуйн дяъвай, ккаччи батлай.

АьнакIаву хIажилаглаг.

Аьгъу дарчан, бурчул усгу кIукIлу лагай.

Аьв ццац верин бизлай бур.

АькIлил яру хъаттирдалу.

БачIва ккурчIав – чIалай кару, цIихърай дарщу – чIалликкутIру.

Бюхттулния дутангу, марцIмур чапал дангу бигьассар.

Бугьан бакIгу, дичин махьгу дакъа ливчIунна.

БакI бунай бакIлуттирал кьяпагу бакьай.

Буттал къатта – ар-майдан, ласкъатта – замгьар зунттур.

Бурттинахь – мархь, ахьттанахь – ттархь.

Бувку сумулливгу, сумуллал рахIругу хъама дитан къабучIиссар.

БурцIил лякьа ччанналли дуччин дайсса.

Бахтти-талихI машан ласун къашайссар.

Бава мурхьирайн лахъарчан, душру къяртрайх занан бикIайссар.

Багьана залуннал лякъайссар, ажал заннал булайссар.

Бивтмур ххуллу бигьамурди.

БурцIин ккашигу, ккаччин ттархьгу чан дакъассар.

Бургъи-зуруйн барзущагу биян къашайссар.

Бургъил гъили къаувма зурул тачIаввагу гъили къаайссар.

Балчангу, чув бахIирчангу, щинайн кIункIу тIиссар. Бивщу къиргъулийн хъатIулгу къеп учайссар.

Бивщу лелуххуща архну леххан къашайссар.

БитIикьукьуй кьун бавхIунни.

Бюрх бивнийн оьрватIигу бияйссар.

Бавкьусса кулпатран захIматшиврия нигь дакъассар.

Бюрххул дакIгу муданна ват-ват тIиннари дикIайсса.

БивкIу мукьал, хъатIи балайлул чIюлу байссар.

Буну хайр бакъуя бакъаний заралгу бакъассар.

БакI бувкнийх инсангу уккайссар.

Баяй къюкIу, ххал шай мурчIу.

Бурттима ахьттаманаяр хьхьичI уккайссар.

Барзу зунттаватур левххун бучIайсса.

БивкIу ттаяр ккаччи хъинссар.

Бюхттул зунттугу ссавнил луври бусса.

Буцин куну – шанма барз, бувцунугу – шанма барз, ражав, шяъван, шагьрамазан – урчIва барз.

??

??

??

??

1