Художникнал цалчинсса выставка

Художникнал цалчинсса выставка

Аьрасатнал Президент­на­чIасса Дагъусттаннал вакилханалий хьунни лаккучу ­Оьмар Аьлиев­лул суратирттал выставка.

Андриана Аьбдуллаева
Выставка ххал дан був­кIун бия Дагъусттаннал вакилханалучIасса жяматийсса советравуми, художникнал коллегахъул, дустал ва гъан-маччами, мукунма художникная ва выставкалия дахьва бавсса дагъусттанлувтал. Шикку ихтилат бунни чIярусса Дагъусттаннал тIабиаьтрал ва дагъусттанлувтурал суратру дирхьусса, «ДР-лул халкьуннал художник» тIисса цIанингу лайкь хьусса Москавлия­сса суратдихьу Клара Власовал.

Хъирив ихтилат бунни философиялул элмурдал доктор, профессор, 1 ранграл капитан ХIажи Аьлиевлул.
— Оьмар Аьлиевлул творчествалул ляличIишиву му дур – ванал дирхьусса гьарицагу сурат дур яргсса, инсаннан асар хьунсса. Ттун хъинну ххуй дирзунни Расул ХIамзатовлул сурат. ЦIадурксса шаэр сагъну жула хьхьичI авцIусса хханссар. ЛяличIинура ххуйну хьуну дур художникнаща натюрморт­ру, тIабиаьт, авурсса душру. Гьар цимурцаннуву рухI дусса хханссар, — увкунни ХIажинал.

Художникнащал ца школалий зузисса Валентина Ивановнал бувсунни Оьмар Аьлиевлул цуксса хъуннасса даву дуллай уссарив дуклаки оьрчIащал вайннан сурат дишин ва караматмунил кьадру-кьимат бан лахьхьин буллай.
Муния махъ ккаккан дунни концертрал программагу.
Шиккугу яла чялишма гьурттучи цува художник хьунни. Ванал щаллу бунни Буттал кIанттухасса балай. Ахирданий, цинявппа хIала бувххун, къавтIаврил ссувхIатгу бунни.

Оьмар Аьлиев увну ур Хъювхъиял шяраву. Школалий марцIну ххювардай дуклай ивкIун ур. Сурат дишаврил цалчинсса дарсирайва Оьмардун чIалан бивкIун бур цала бюхъу.
1979 шинал ва увххун ур М.А. Жамаллул цIанийсса Художествалул училищалул педагогикалул отделениялийн.
1999 шинал Оьмардул къуртал бувну бур Дагъусттаннал педуниверситетрал художествалул ва графикалул факультет. ХIакьинусса кьини Оьмар, сурат­ру дишаврицIун, зий ур №59 Кореновская школалий (Люберцы округрал), мукуна дачин дурну ур лепкалул ва тIахIунтту даврил кружок №1534 Москавуллал школалий. Ванал учениктурал цимилагу хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуну бур райондалул ва региондалул конкурсирттай.

Аьлиевхъал кулпатравусса цинявппагу бур творчествалул агьлу. Вайннал къушлий цинявннан кIулну бур музыкалул инструментру бищун. Буттал бищайсса бивкIун бур мандолина, дачIу. Ни­ттил учайсса бивкIун бур халкьуннал балайрду.
Оьмардул хъунама уссилгу, аккордеонгу бивщуну, балай учай­сса бур. Ва зий ур райондалул Культуралул къатлуву. Ссил бищайсса бур баян. Ва цуппагу бур Аьрасатнал аьмсса кIулшивуртту дулаврил хIурматлувсса зузала. ЧIивима уссу адвокат ур. Ванангу кIулли аккордеон, зюннав ва щютIуххи бищун. Оьмардул цала бищай цинявппагу музыкалул инструментру.

1977 шинал райондалий эбрат­рансса кулпатран ккалли бувну бур Аьлиевхъал кулпат.
ЦIанасса Оьмардул выставка цалчинсса дур. Ва дакIнихтуну барчаллагьрай ур цанна ва проект дузрайн дуккан дан кумаг бувсса, чIарав бавцIусса Дагъусттаннал вакилханалийн.
— Ттувун цIу-цIусса суратру дихьлансса гьавас багьунни, — тIий ур художник.

— Укунсса выставкартту ччя-ччяни дуллан аьркинссар, автортал машгьурсса бакъахьурчагу. Оьмар намусъсса, хьхьичIун ххяххан къа­ччисса ур. Жул сипталий ва выставка къадурссания, ванал тачIав цаятува къабусанссия. Укун гьунар бу­сса творчествалул агьлу ялун личин буллан, хьхьичIунмай буллан кабакьу бан аьркинссар, — тIий бур выставкалул сакиншинначитуравасса ца Разита Мушидова.

Читайте также: