Ганз хъанай бур МахIачкъалаллал аэропорт

[dropcap]Л[/dropcap]аргсса шиналсса кварталданух бурувгун, МахIачкъалаллал аэропортрай 2018 шинал 31% гьарза хьуну бур пассажиртал, аьмну 295 229 пассажир кьамул увну ур (ларгсса шиналсса кварталданий -225 758). Мукунна 27 % гьарза хьуну дур аэропортрая лаглагисса ва аэропортрайн дукIлакIисса самолетирттал рейсругу. Январь, февраль, март зурдардий дурну дур 2 366 рейс.


Имара Саидова
[dropcap]М[/dropcap]ахIачкъалалаллал аэропорт Дагъусттаннай хъинну хьхьичIавасса, бувагу бусса ца авиапредприятияну хъанахъиссар.  ХIакьинусса кьини шичча Аьрасатнал шагьрурдайн лехлай ур ссятрал мутталий 200 пассажир, кьамул уллай бур дазул кьатIувсса билаятирттайн 60 пассажир.
2016 шинал февраль зуруя шихунмай МахIачкъалаллал аэропортрай буллай байбивхьуну бур 8000 квадратный метра ду­сса, 190 пассажир ссятрал му­тталий кьамул уван бюхъайсса цIусса терминал.

2017 шинал май зурул 3-нний МахIачкъалаллал аэропортра­хьхьун ихтияр дуллуну дур хъунисса салонну бусса Boeing -767-200, Boeing767-200ER, Boeing- 767-300, Boeing-767-300ER ва Airbus A-330-200 модификациярттал самолетругу кьамул дуллансса.

Гьарица кьини шичча Мос­кавлийн лехлай дуссар ацIрахъул самолетру, мукунна — Санк-Петербурглив, Сургутлив, Ростоврайн, Сочилийн, Минводылийн, Къазахъисттаннайн, Туркнавун ва цаймигу билаятир­ттайн.

Декабрь зурул 12-нний 2017 шинал Дагъусттаннал аэропортрал кьамул бувсса пассажиртурал сияхI миллиондалийн лархъунни. Ва иширан хас дурсса мероприятиярттай гьуртту хьунни ДР-лул БакIчинал кIанайсса Владимир Васильевгу.