Баргъ-гъарагъи дакьиннав!

[dropcap]Б[/dropcap]уттал буттахъая шихуннай инттухуннай, хъу-лухччи дугьайсса чIун гъан хъанан дикIайхту, цинярдагу зунттал щархъаву хъинну гурну кIицI лагай Хъурдаккаврил байран. Гьашину ЧIарав Хъарас щаврил байран дунни республикалийгу, райондалийгу хIакьинусса кьинигу хIурматрай цIа кIицI лагайсса ХIалин Батировлул арснал Багъданнул.


[dropcap]Б[/dropcap]айран дан архсса шагьрурдая ЧIарав бувкIун бия щарнил жямат, райондалул щархъая бувкIун бия бусравсса хъамал, уттара дур­ккун дия ЧIарттал щар, шяраваллил ккурчIа-чIира бувцIуну бия инсантурал. Байрандалул заллухъру хIадурну бия хъамал лайкьну кьамул бан.

Жагьилми ва мюрщими ссавур дакъа ялугьлай бия байрандалий мудангу байсса спортрал бяст-ччаллу байбишиннин. КIулну бия ххув хьуминнах ххуйсса бахшишру ялугьлай душиву.

Илкинсса къурув бивзун бия дук­рарду шахьлахьисса къазанну, лагмава тIивтIуну бия авадансса ссуп­рарду. ЧIарттал инсантал чIявуми Дянивмур Азиянал республикар­ттай ялапар хъанай бивкIсса бур. Мунияту вайннал багьу-бизулуву асар хъанай бур тиха нанисса тамансса затругу. Хаснува цIа дикIай ЧIарттал пулав узбакIнал зумувну усттарну байшиврул. Мяйжаннугу, пулав бия, канай, кьабитан къашайсса. Пулав бувугу ия 20 шин УзбакIнаву дур­сса ХIасанов МахIаммад.

ЧIарттал аьдат дия хъирив­сса шинал кьуру ласунманал кIуну бу­ккайсса. Му кIунугу буккайсса бия чIивисса оьрчIал. Ва аьдатгу дурну, кьуру ласунмагу увчIуну, Багъдан хьхьичIну, хъарас щун, гьанна бищун чIараввасса къурув бувккуна жямат. Аьдатрайн бувну, бакIлахъия буллугъсса хьуншиврул, хъузалал ялтту щин рутIлай, хIаз ласлай бия.

Яла школалул хьхьичIсса майданнив байбивхьуна спортрал бяст-ччал. Миннул сакиншинначигу, хъунма судиянугу ия ЧIарттал школалул директор Кьадиров Макьсуд. Ттуплий буккаврил шанна команда сакин дурну дия шяравуваминная ва шагьрулия бувкIминная. Бяст-ччаллу хьунни пут личаврил, гьаз даврил, турникIрай гьаз шаврил. Ххув хьуминнан дуллуна дакIний личIансса бахшишру.
Яла хьуна тяхъасса ва буллугъсса мажлис.

Андриана Аьбдуллаева,
Имара Саидова