Запись

Зунттал форум

АрвахI кьини МахIачкъалалив Дусшиврул къатлуву хьунни Зунттал форумрал пленарныйсса заседание. Муний гьурттушинна дунни Аьрасатнал Федерациялул Ухссавнил Ккавкказнал иширттал министр

Запись

Дагъусттан Республикалул Конституциялул Кьинилун хасну

ПаччахIлугърал хьхьичIунну щурущисса правалул хазнардаватусса цану хъанай дур Конституция. Муниву ккаккан дурсса нормарду, кьараллу хъанай дур паччахIлугърал ялув бивхьумур халкьуннал щаллу баврил журану. Хасну Конституция хъанахъиссар агьамсса жяматийсса масъалартту ва суаллу щаллу баврил хъунмур ориентирну.

Запись

«Нордавиа» компаниялул рейсру тIалавну дур

Июль зурул 22-нния байбивхьуну «Нордавиа» авиакомпаниялул гьарза дунни «Москва – Махачкала – Москва» рейсру. «МахIачкъала» аэропортрая ва компаниялул дуллай буссия нюжмардий 3 рейс, утти байбивхьунни нюжмардий 6 рейс дуллай.

Запись

МахIачкъала шагьрулун булун тIий бур 24 вагон

Транспортрал, энергетикалул ва связьрал министерствалий баян бунни муххал ххуллул пассажиртурал мурадру бартбигьаврил шартIру къулай даншиврул МахIачкъала шагьрулун булун ккаккан бувну бушиву 24 хъунмасса вагон.

Запись

Пассажиртурал ихтиярдая

Авиарейсру чIал дуллали­сса ишру гьарза хъанахъаврийн бувну, зарал хьусса пассажиртуран кIулну бикIаншиврул ДР-лийсса муштаритурал ихтиярду дуруччайсса ва халкьуннал ахIвал-хIал къулай баврил ялув бавцIусса Федерал къуллугърал управлениялул бувчIин буллай бур миннал ихтиярдая.

Запись

Гьарза хьунни хIажлийн наними

Дагъусттаннал диндалул комитетраву июль зурул 21-нний хьунни хIажлийн лагаврил масъаларттан хас дурсса заседание. Ва батIаврий гьуртту хьунни Жяматийсса советрал члентал, Да­гъусттаннал диндалул комитетрал зузалт,

Запись

Зунттал шяравалу шагьрулул дязаннив

Жула республикалул хъуншагьрулул дязаннив, Расул ХIам­затовлул цIанийсса проспектрай, Дагъусттаннал Культуралул министерствалул къатрачIа, дацIан дунни цIусса скульптура. Му дур щала тIаннул, аьщуйн щуну учиннив, мурхьирал ухнийра цIувцIуну, ккаккан дурну дур зунттал шяравалу: къатри, зунттал шяраваллил къумасса кIичIиртту, чIалъаьрду.

Запись

«Халкьуннал депутат» клубрал цалчинсса батIаву

Шеърилугърал театрдануву вания гихунмай батIлантIисса «Халкьуннал депутат» клубрал лагрулий ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат, Миллатирттал арардал, жяматий­сса иширттал ва диндалул сакиншиннардил

Запись

Ташурду кьутIирдайну цIакь баву сийлий дакъар

Дагъусттаннай сийлий да­къар ташурду кьутIирдайну цIакь буваву. 2010 шиная 2015 шинайн бияннин дурагу цIакь дурну дур 475 ташулул контракт, миннувату 65 – ларгсса шинал. 2016 шинал ташулул контракт чичин нотариусрайн бувксса цавагу кулпат бакъар. Аьра­сатнаву ташурдал кьутIи цIакь даву цIу­шиннар, 1995 шинал Семейный кодекс кьамул бувния махъ аьдат­равун дагьсса.