Ххуллу бакьин буллай бур

Главная страница » Ххуллу бакьин буллай бур

fr_7Уттигъанну, Ххувшаврил кьинирдал хъирив, бакьин буллан бивкIунни Гъумучату-Вихьлив-Ваччав нанисса ххуллу. Вай давурттая цIуххин на хьунаавкьуссияв  Ккуллал райондалийсса ххуллурдалсса бувайсса идаралул хъунамана ТIутIилаев Аьвдулхаликь МахIаммадрамазановичлущал.

— Ва ххуллу хъанахъиссар Гъумучату-Хъювхъав-Къянив-Вихьлив-ЦIуйшав-Хъюйн-ЧIявсса ххуллуну. Проект­рал бакьин буван ккаккан був­сса ххуллул бутIану хъанай бур Вихьуллал БакIух ратI тIисса кIанттаяту, ЧIяйннал шанбачIулийн бияннинсса, 14-21 километралул лагрулийсса ххуллу. Ва бакьин бувансса ххуллул лахъишиву дур 8 километра. Ва хIисавссар 4-мур категориялул ххуллун. Ххуллул аьмсса утта­шиву дикIантIиссар 8 метра. Машина лагаймур ххуллул утта­шиву ккаккан дурну дур 4,5 метралул. Ххуллу буван ккаккан бувсса смета бур 15,5 миллиондалунсса. Гьашину итабакьин ккаккан бувну бур 8 миллион. Мунийн бувну, ххуллул бачIи бакъа бакьин буван къахьун тIий бур. Ххуллул зумардайх бищунтIиссар 300-нива ливчусса сигналлал тталлу. ДикIантIиссар ххуллуцIух щин дачинсса архругу, бишинтIиссар турбардугу. Ва ххуллийх нанисса машинарттал дикIан багьлай бур 40 километ­ралийн дирсса анаваршиву. Ххуллу бакьин буллай зий дур 3 бульдозер, 1 погрузчик, 1 экскаватор, 3 камаз ва 1 грейдер. Шикку зузисса механизатортал бур цалла даву хъинну ххуйну кIулсса пишакартал. Умуд бур сентябрь зуруйннин дуван гьашинумур даву, — буслай ур ва.
На цIуххаву дурссия Аьвдулхаликьлухь, хъинну нигьачIисса, Хъюйннал лувсса Хъунне­ххайх­сса ламуятугу.
— Ламу цIусса буван дуллан­тIисса давурттал реестердавун бувтун бур. Амма, ттун кIул­ссаксса, уттигу дуван дурар ванил проект. Мунийн бувну, ламул хIакъираву ххишала ттуща цамур цичIав бусан къахьунссар, — куна.

ХIажимурад ХIусайнов

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля