Буруччинхьуви вайннал Лакку билаят

ko_12Шагьрулий яхъанахъи­сса инсаннал зунттавунмай телефондалувух оьвтIисса чIумал чара бакъа цIуххай: «Ми погода цукунсса дур?» — куну. Нагу ва суалданун лавхьхьуну: «Гьакссагу шикарнайсса погода дур», — учара. Бунияла ваксса ххуйра-ххуйсса тIабиаьт дусса зунттавун циваннив къакIулли хъинну чанну бакъа отпускалийгума жулва шагьрулул инсантал къабучIай. ХIайп!

Думур дуручлайрив бур мяърипатрал чулуха хьуннав, дарсру дишайсса учительтурах вичIидишаврищал, ххуллийх нанисса угьарасса инсаннащал ихтилат буван, буллусса суаллан жаваб дулун бюхъайсса чIавасса зунттал душру. Гъидайдихьлахьисса гьантрайннин цалва кIяла кьяпри къабувкьсса зун­ттурдал даралувусса Вихьуллал шяраву яхъанай ва дуклай бур вай шанма душ. «Буттауссуй, рищар жул суратру», — увкуна вайннал на чIарах увккун най унува. КIулну ияв на вайннан кказитрал зузала уссагу. Буккайсса бия вайннал «Илчи» кказитгу. Бюхъайхха мукьахунмай вай душварая буккан жулва зунттавусса Ватан ядулланми. Учин бакъассар. Мунияту нагу ришлай ура вай суратру ва гьан дуллай ура «Илчи» кказитрайн вай ххари буван.
ЯхI бувара ххуйну школа къуртал буван, ттул зунттал яхIлувтал!