Азарданул хьхьичIалу кьукьин бигьассар, га хъин дуллаяр

l_5ЦIанасса ппурттуву инсаннал цIуллушиву дуруччин захIматри, цанчирча инсаннал хIарачат бикIай цалва циняв ишру щаллу буван ччясса мутталий. Экология дур лирну нанисса, лагмара чапалшивуртту, гьавалия тIайла хьуну. Жура канакимургу щин кIулссар ци даражалул дуссарив. Гьаннайсса, жулла цIуллушиву хьхьара хьуну, цумур-бунугу цания ца базу цIун бивкIун махъ бачару жува духтурначIан.
2012 шиная тIайла хьуну жува цIуллуну бунува жулла цIуллушиврул ялув бацIайсса медициналул учрежденияртту бувну бур. Мукунсса ца, яла хъунмур, бувну бур МахIачкъалалив. Республикалул цIуллушиврул центр (Республиканский центр здоровья) учай ганийн.
Вай гьантрай га центрданул каялувчи Аьбдулла ХIажиевлущал хьунаавкьунни жул зузала.

— Аьбдулла Набиевич, тайкссава азарханарду, поликлиникартту, госпиталлу ва цаймигу медициналул учрежденияр­тту бунува цIуллушиврул центр баврил мяъна-мурад цир?
— ХIакьинусса кьини агьалинал цIуллусса оьрму паччахIлугърал цайнма лавсун бур. Цила чIумал Аьрасатнаву профилактикалул гьанулийсса медицина дуссия, агьалинал цIуллушиврул даражагу лавайссия. Махъсса шиннардий профилактикалул медицина духлаган дурну дия, мунияту цIуцIнасса халкь гьарза хьунни, чIявусса бур цакуну азарду дирну литIлатIисса, инвалидтал хьусса. Азарханардайн лавгсса чIумал хъин хьун чIал шай, цила чIумал цIуцIаву ашкара къадурну тIий. Азардугу лахъи ларгун лякъай. Хъин къадуллай лахъи ларгсса азардугу инсантурай гьарза хьуну дур. Жува хIакинначIан бачару так оьнийн багьсса чIумал. Мунияту цIанасса заманнай цIуцIавурттал, азардал хьхьичIалу кьукьаврих (профилактикалух) хъуннасса къулагъас дуллай бур, циняв билаятирттай кунна, жучIарагу.
Жул центр зий бур «Здоровье России» тIисса программалуву. 2009 шиная шинмай билаятрай тIивтIуссар сайки 800 цIуллушиврул центр. Дагъус­ттаннай зий бур 8 центр, миннува 5 бур бугьараминнансса ва 3 оьрчIансса.
Жул центрданул мурад хъанахъиссар оьрмулун нигьачIаву дусса лакъахъайми азарду ва цIуцIавуртту кIул даву – буч шаву, сахарный диабет, гьутрурдал, кьакьарттул азарду, онкологиялул, къюкIлил ва туннурдал ва цаймигу азарду.
Миннуяр ххишалагу, жул хьхьичIсса масъалану хъана­хъиссар цIуллусса оьрму бутаврил пропаганда.
— Цукунсса личIишиву дуссар цIуллушиврул центр­данул ва поликлиникалул дянив?
— Поликлиникалийн лагайссар цумур-дунугу ца азар, цIуцIаву сукку хьуну инсан къашавай хьувкун. ЖучIан тIурча бучIайссар цIуллусса инсантал цивппа къашавай хьун най бурив ягу бакъарив кIул бан. ЦIуллушиврул центрдайн лагаву, цалла цIуллушиву ххал даву украссар. Ччима инсаннаща шайссар жучIан бучIан, так паспорт ва медициналул полис ккаккан бан аьркинссар.
— ЧIявусса инсантал занай бурив зучIан цалла цIуллушиврия хавар ласун?
— ТIайламур бусан, жагьилми чансса бакъа къабучIай, бугьара хьуми занай бур. Уттигъанну, апрельданий, республикалул хъунмур библиотекалуву жу дурссия духтуртурал инсантал ххал баврин хасъсса выставка. Тикку жучIанма бувкIми ххал буллай бивкIссар бакIрая ччаннайн биянцIа, сайки 500 инсан увкIуна, циняв рязину бия цалла цIуллушиву ххал дурну, цIуцIисса базу лякъирча консультация-маслихIатгу баврия. Аьмну лавсун 2012 шиная шинмай жу ххал бувну бур сайки 6000-яр ххишаласса инсантал.
Жул адрес: Шихсаэдовлул куча, переулок 2, 12-ми къатри «б».
Ихтилат бувссар
ХIасан Аьдиловлул