ЧIарав бацIияра миллатран аьркинсса давриву

«Мюрщи щаращал щурщу» тIисса оьрчIансса лакрал шаэртурал назмурдал лу буккан бувна дукIу Лакрал Хъаннил клуб­рал президент Мариян Илиясовал хIарачатрайну ва харжлугърайну.
Лу хъинну итталу бацIансса хьуну бия, цуппагу «подарочный вариантрал» журалийну итабавкьунугу бухьувкун. ЧIюлусса, кьянкьасса мужаллатирттащалсса, мукьцIаллийсса лакрал шаэртурал назмурду вив ларсъсса. Ва луттираха зий бунува пикри хьуна, совет заманнайва, аьпа биву МахIаммадхан Пашаевлул 3000 тиражрай итабавкьусса, гава цIана хъямала бувсса, караматсса «Лакрал халкьуннал магьригу» (ссихIирсса, багьу-бизулул, ва хIайвантирттаясса) цIунил итабакьин. Цуппагу мукунма чIюлуну, ххуйсса, багьлул ххирасса чагъарданий, рангирдайсса суратругу дирхьуну, буккин бигьасса шрифтрай. Пикри буссия оьрчIансса лу, миллатрал ххазина хIисаврай, хъямала банссар, микку хьусса арцух вамур лугу бищунну тIисса. Лакрал халкьуннан, хаснува жагьилсса никиран, жулва тарихрал куртIшивугу, культуралул аваданшивугу, лакку мазрал кашилул бюхттулшивугу чIаланшиврул. Амма лак луттирах мукссава мякьну къалявкъунни. Утти, бахлахаву къачча, куну, Марияннулгу луттирду бавчIунни школардайх, библиотекардайх. (Микку тIурча гьакссагу ялун багьну хъямала буллай бия, «Ттунгу, ттунгу!» тIий бия). Ча, арцу салкьи къархьунни. Амма Мариян Илиясовал цила умуд уттигу къакьабивтунни. «Ци хьурчагу, итабакьин ччан бивкIунни. Гай магьри цIунила цIунил бувккукун, хIайран хьура, махIаттал хьура. Парснал, аьрабнал дунияллийх машгьур хьусса магьраяр цавагу даражалул ялавайсса бакъар. Жула халкьуннал рувхIанийсса оьрму цуксса куртIсса, авадансса бивкIссарив, жунма жуятува кIулмур цуксса ялттувасса бивкIссарив чIалачIи буллалисса, гьарцагу лаккучунал ужагърай бикIан аьркинсса, жунма пахрулун, ххаралун лайкьсса магьри бур», — тIий бур ва. Икьрал дунни художник Ажув Къячаевлущал магьран лархьхьусса суратирттайну лу чIюлугу бан. «Эпоха» издательствалий, ххуйсса чагъарданий, ранг-рангну, кьянкьа мужаллатирттащал, буккин бигьасса гьарта-гьарзасса шрифтрай, гава «подарочный» журалий лу бищун.
БувчIлай бур микку биялсса харж бишин багьлай бушиву. Цагу, кIиягу инсаннаща му даву бакIуйн дуккан дангу хъинну захIмат шайшиву. ЧIарав бацIанми, ка кIидахIинми аьркинну бушиву. Щалва миллатран хайрданунсса давугу духьувкун. ЧIал къавхьуну «Эпоха» идаралия смета дучIанссар. «Дараччи» клубрал активисталгу Мариян Илиясоващал архIал умуд­рай буру, лакраву уттигу ххиссагу-ххишалассагу лякъинссар, ва щалвагу миллатран мюнпатсса давриву чIарав бацIан хIарачатрайсса тIий. Бюхъайнал бюхъайссаксса арцу дулурча, оьрмулухун тарихраву личIансса луттирай кумаг бувнал цIардугу хъуни хIарпирдай чирчуну дикIантIиссар. Бахшишран лугу булунтIиссар.
Шиккува кIицI лаган, ва хавар цинма баяйхту цила цIикI бакъасса пенсиялува 10 000 (ацIазарда ) къуруш дуллунни ГьунчIукьатIатусса Зайнав Амаевал. Ккалаккича лакку оьрчIал цала ттаттал ттаттахъаяту бивсса, хъуни-хъунисса миллатиртталгу цала хьурдай учинсса даражалийсса караматсса магьри, увкуну. ХIала буххияра ва бусравсса давривух.
Жул корр.