Хъамабитан къашайсса хъинбала

ЗахIматсса дяъвилул шинну, дукансса дукра, лаххансса хиркьа дакъасса. Цилла ниттил дурсса, кьатIув нанинал ла-яла лаххайсса, варсул усру, кIурал лухIи бувсса, магъулун бивтсса тталлу, мудан кIай тталлай бавцIусса кIрал кIунтIру…

Чурххай лултту янна къадикIайва, чухълул лаххиялул карчIава, хъаралаллаву лавсун бикIайва, занан къахъанай. Бухьунссия тIун икIара жула хъами га яла щин ххуйну дуллумур муххая бувсса. Зумарагу къариртун, лагайва Вихьуллаар чIатIрах рутлан, бучIайва улкри, дукайсса уртту дурну. Цукун-дунугу, ваму-тамур хIала дурну, дувайва лякьа гъили дансса лархьхьу накь. Душман ххит арчан, ччимур бухIан хIадурну бия жула хъами. Миннавухва буссияв жугу, мюрщи оьрчIру. 1943 шинал, аьпа биву, Аьшавхъал МахIаммадгу, нагу тIайла бувккунав Чурлив ца шинайсса дуккин, агрономтурал касму лахьхьин. Чурлив техникумрал каялувчину ия Мирзаев МахIаммад, ганан кулпатгу бия Аматуллагь тIисса. КIия оьрчIгу дакIний ур, цаннан цIа дия Оьмар, гаманал цIа дакIний дакъар. Жу ккаши-мякь хъанахъисса чIалай, МахIаммадлул, гьантлий цал тIиссакссагу, цачIанма дукралийн буцайвав. Мунал кулпат Аматуллагьлул ниттил куннасса аякьа дайва жуха: тIартIсса лаххиялий мачI дизайва, шаппа букира тIий, ччатIул парча, вамур-тамур жу­хьхьуннагу дуллан бикIайва. Хъамал бувкIун лавгукун, жуйн оьрчI оьвчин гьан антIиссия, ахъуву кумаг бан нани тIива тIий. Яла дукрагу дукан бувну: «Наси утти шаппайн дарсру лахьлан, МахIаммадлун къаччиссар лак вайминнаяр махъун багьлай», — тIий, тIайла буккантIиссияв.
Гай инсантурайн бакIрайн къабагьссания, жуща дуккингу хьун тIий бакъая. Жу кунма дуккин лавг­сса оьрчIру тамансса Бакуя, Щурагьату, ккашил къия диллай, шаппай зана хьуну бучIайва. Каникуллайгу МахIаммадлул жухь Лаккуйн малагару, кIийгу къарциншиву дур тIий, Чурливва бацIан бувнав. АцIра литра чяхирданулгу дуллуна даххан. Амма шама виричуначIа ца хIаран-лавмартгу чан къашай. Ца-ца ссахIвангу буллуну, жугу хъяврин бувну, жул чяхир ца иниширищар­ссанил цилалуш дуруна.
Дурккуну, шаппай бувкIукун, жу бусарду нитти-буттахь щил хъа­ттирдай дурккуссарив. Жу жувагу, кIайгу гайннан бансса хъинбалалух луглайнма бивкIссару. Ца чIумал, Аьшавхъал МахIаммадлущал Гъумук буна, хьунабавкьуна Мирзаев МахIаммадлул оьрчIру – жул ххаришиврул дазу-зума дакъая. Бувсъссия хаварду, щябивкIссияв. Гания махъ цукуннив дакъа хьуна дахIаву, оьрмулул гьарахъалттил ппив дурну.
ЦIана ттун дур 85 шин, яхъанай ура Аверьяновкалий (Чайковского 17). Бур шанма душ, Аллагьнайн щукру, оьккину яхъанай бакъару. Аьшавхъал МахIаммадлул оьрчIругу Хъунав яхъанай буссар. Ххирасса Оьмар (гама уссин цIа дакIния дур­ккун дур)! Бухьхьи хъамалу, зула буттал ва ниттил бувмур тачIав хъамакъабитайсса вихьуллачIан, Исяев МахIаммадлул цIа дургьуну.
Исяев МахIаммадлул цIания чивчуссар ЧчитIал Исял