Ттулва билаятрая пахрулий

ilchhi_21Сочилий Паралимпиада тIитIаврил шадлугърай гьуртту хьуну бур Дагъусттаннал ПаччахIлугърал хорданул коллективгу. Цайнма биян був­сса асардая буслай бур му хорданул солистка, Дагъусттаннал лайкь хьусса артистка Загьидат Муслимова:
— Жу Сочилийн лавгру февраль зурул 23-нний, мартрал 8-ннин тийх бивкIру. Зувия инсан уссияв жул коллективраву. ХьхьичI гьантрай булувкьуну репетициярду дуллай бивкIру, репетициярду дакъаний – Сочиллал шагьрулувух экскурсиярдай занай.
ХьхьичIвагу хьуссара на Сочилий, ссихIир бувсса кунма баххана хьуну бия шагьру, гьай-гьай. Буниялттунгу аьламатсса шагьру бувну бия. Олимпий шяравусса гостиницалий бивкIру, дуки-хIачIия, цимурца лавайсса даражалий дия. Гьарцагу чулуха къулайсса шартIру дия репетициярду дуллангу, бигьалаглангу.
«Фишт» стадиондалий Аьрасатнал циняв хордащал архIал жугу Аьрасатнал гимнгу, «Матушка – Россия» тIисса балайгу учарду.
ХьхьичI гьантрайра размерду цIувххуну, жун кIяла янна дурурххуна, тамаша бувнан ккавкссар цал циняв кIяла янналуву бувксса. Ми лаххиялул пIинкьлий кIисса бизайхту, кIяла янна цирда ппив хьуну, жу ливчIунав оьрчIи-кIурисса гьухъраву. ХIукумат бюджетрай мяш къархьуну дия, дизайнертурал фантазиялул аваданшиврул, байрандалул яргшиврул циняв хIайран бувну бия. Аьрасатнал Гимн тIутIиний, жу стадиондалул подвалданува гива лавай най бивкIру ряхра лифтрай. Ца-ца лифтраву 80-90 инсан ухьунссия, ряхрагу лифтраву – 400 балайчи. На ряххилчинмур лифтраву бивкIра, жулмур лифт хьхьичIра-хьхьичI гьаз хьуна. Мукунсса пахругу, ххаришивугу дия дакIний. Щукру нава Аьрасатнал билаятрай бувсса, хъунма хьусса душ бусса, тIий бияв. Дуниял ттунна дуллуссаксса ххаришиву дия, на кунма ххарину бия циняв балайчитал. Дунияллийх цIа ларгсса Олимпиадалул шадлугъ тIитIавриву гьуртту хьун нясив шаврийн щукрурдай бия. Ватандалухсса ччаву гужсса зат диркIун дур тIий бия. Мяйжаннугу, дакIнил хIужрардаву цIакьну, куртIну дикIайхьунссар му ччаву, ттунгу ттунма ваксса Аьрасат ххирасса бушивувагу къакIула. Оьрмулухун хъамакъабитанссар «Фишт» стадиондалийсса, ттулва билаятрал бюхттулшиврия, цIа-кьини дюхъаврия ххаришиврул дакI дурцIуну иттав макь гьузиххин дуллалисса караматсса лахIзарду. Жунма, Аьрасатнаву яхъанахъиминнан, мудангу жулва билаятрал цIанихшиврул савлугъру дуллан багьаннав. Украиннавун паракьатшиву дагьаннав, политиктуралгу мудан ххуймур гьаз булланнав.
Жура-журасса пикрирду гьанай бия Сочилий бакIраву: укун нахIуну, бавкьуну, чIявусса билаятирттая бувкIсса агьалинащал хIала-гьурттуну яхъанан хъанай бунува, ссан аьркинссар жунма питнарду ва къалмакъаллу? Ци дуссар нахIушивручIан дирсса? Ци дуссар хъиншиврул ххуллий дацIайсса? Ци дикIан аьркинссар, ахир, ххуймунияр ххувсса? Уттигу мива ми щугълурду щуруй бур бакIраву. Агьали бавкьуну, нахIуну, рахIатну яхъанахъисса билаятри жунма аьркинсса.
ЦIувххуссар
ПатIимат Рамазановал