Спорт – цIуллушиврул гьанур

fkur_13Шиная шинайн хъуннасса къулагъас дуллай бур Лакрал райондалий дуклаки оьрчIру ва жагьилтал спортрахун машхул баврил чулухуннай.

Ччя-ччяни шай, хъун хъанахъисса ник цIуллу-цIакьну тарбия даву мурадрай, ми оьмуния, оьккимуния буруччаву мурадрайсса жура-журасса спорт­рал турнирду, бяст-ччаллу, тIуркIурду. Миннува цаппарасса аьдатравун багьну бур. Гьарца шинал шай­ссар «Лакрал район» МР-данул бакIчинал завалунсса футболданул турнир, райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул кубокрансса футболданул турнир, Ххувшаврил кьинилун хас бувсса спортрал личIи-личIисса тIуркIурдал бяст-ччал, «Президентские состязания» тIисса щалвагу Аьра­сатнал дуклаки оьрчIал дянивсса спартакиада.
Райондалул спорткомитетрал ва КIулшиву дулаврил управлениялул сакиншиннарайну бигьалагай кьини Гъумук ларайсса сакиншиннарай хьунни ирг­лийсса спартакиада. ЦIунцIия хьунан кумаг бан къаралданий бия«Анаварсса кумаграл» машина, бяст-ччаллил низам зия къадан къаралданий — полицанал зузалт.
Бяст-ччалливу гьуртту хьунни 14 школалул дуклаки оьрчIру, сайки 280-нния ливчусса дуклаки оьрчIру.
fkur_14Бяст-ччаллил программалувун бухлай бия: ка дишаву, 16 кг. кIушиву дусса пут личаву; 1500 метралийх лечаву, 100 х 4 эстафета, лахъишиврий тIанкI учаву, чару личаву ва цаймигу (душарал ва оьрчIал дянив).
Бяст-ччаллил хIасиллу дунни 5-9-ми классирттаву дуклакиминнал дянив ва 10-11-ми кла­ссирттаву дуклакиминнал дянив личIи-личIину.
10 -11-ми классирттал дянив цалчинмур кIану бувгьунни Гъумучиял школалул командалул, кIилчинмур кIану – Ккурккуллал школалул командалул ва шамилчинмур кIану – Гъумучиял лицейрал командалул.
5-9-ми классирттал дянив цалчинмур кIану бувгьунни Хъурхърал школалул командалул, кIилчинмур кIану – Гъумучиял школалул командалул, шамилчинмур кIану – ГьунчIукьатIрал школалул командалул.
Цинявппагу гьуртту хьуминнан райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул буллунни дипломру, хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса командар­ттан тIурча дуллунни спорткомитетрал чулухасса бахшишру.
Лажин хIадур дурссар
Зулайхат Тахакьаевал