ОьрчIал багъраву хъамалу

pop_31Зунттал районнай, шагьрурдай кунма бакъа, гьай-гьай, оьрчIал багъирдаву хIалурду дузал дуван бигьану къабикIай. Амма уттигъанну ттун бахтти хьуна, Ккуллал райондалийсса 5 оьрчIал багъравасса цану хъанахъисса, Вихьуллал оьрчIал багъравун хъамалу гьан. Хъамаличу хIисаврай, шикку тарбия буллалисса оьрчIал ттун хъинну ххуйсса, личIи-личIисса номерду ккаккан бувуна.

ХIажимурад ХIусайнов
Буниялагу, хIатта оьрчIал багърал къатри стандарт пурмалий дурсса дакъахьурчагу, шикку зузисса тарбиячитурал ва вайми зузалтрал хъинну ххуйсса занакьулушинна хIасул дурну дия. Бия шикку оьрчIал тIуркIурду бувайсса, дукра дукайсса ва уттубишайсса личIи-личIисса къатри.
— Вихьуллал шяраву оьрчIал багъ тIивтIуну бур 1974-ку шинал, — тIий бур Вихьуллал оьрчIал багърал хъунмур ХIусайнова Залихха. — На хъунмурну зий бура 2000-ку шиная шинмай. ХIакьинусса кьини жул багъраву бур 2 группа. Ца – 2 шинава 4 шинавун бияннинсса, гамургу – 4 шинава школалийн зананнинсса оьрчIал. Цинявппагу жучIа бур 35 оьрчI-душ. Шикку зий бур цалла даву хъинну ххуйну кIулсса, чIярусса шиннардий зузисса, цала даврил кIулшивуртту ларсъсса тарбиячитал Халилова Аьйша, АхIмадова Ххассу, Маммащаллаева Мариян. Тарбиячитурал кумагчиталну зий бур ХIусайнова Зугайнат, Оьмариева Мария. Психологну зий бур АьбдулхIалимова Жамиля. ЦIигьуршиву дуллай бур хъинну нахIусса дукрарду дуван кIулсса Исмяилова ПатIима. МарцI-чапалшиврул ялув бавцIуну буссар АхIмадова Рукьижат. КIинттулсса пач лахъуну зий бур Аьлиева Аьйша. Завхозну бур МахIаммадова Венера. Ттулламур кIулшиву дур медучилище бувккусса. Мунияту, жучIасса оьрчIру циняв жула шяравусса амбулаториялул хIакиннал янилу бухьурчагу, навагу ялув бавцIуну бикIара ми къашавай къахьун, — буслай бур ва.
Бувсуна ялагу Залиххал ца оьрчIан кьинилий дукайсса дук­ралух дулун ккаккан дурну душиву 37,2 къуруш, оьрчIал нитти-буттахъая ласайсса, «родительский сбор» зуруй 150 къуруш душивугу.
pop_31Буниялагу кIивагу группалун шикку хIасул дурну дия бю­хълахъисса хIалурду. ЧIавахьултту бия уттизаманнул, цукунчIавсса чIаракIлу къананисса. Къатравугу ремонт дурну, эстетикалул тIалавшиннардайн гъан дурну дия. ХIатта группарду бусса къатраву хъуручIуй ла­хъайсса «буржуйкарду» бухьурчагу, марцIшиву дия. ОьрчIру балайрду тIий, назмурду ккалай, тIанкIа тIий, тIуркIурду буллай, зирангну тарбия буллай бия. КIивагу группардавусса оьрчIан макьаннай балай учин, къавтIун бизан лахьхьин буллай бия 40 шинавун бивсса даврил стаж бусса Маммащаллаева Мариян. Балайрду учаву, къавтIун бизаву «чIунпIу-чIупIур» рурцуну дуллай бакъаяча, магнитофондалуву дирхьусса дискрахун къавтIун бизлай бия. Ттунма хъинну ххуй бивзуна оьрчIру тарбиячитурах вичIидирхьуну, гайннал увкусса кьяйдалий къуццу тIутIаву.
Группарду бусса къатрал чIир­ттайн лархъун дия тIабиаьтраву хьунабакьайсса ичIаллил, вахIшисса хIайвантрал суратру. Вай суратир­ттайсса жанавартирттан цIардугу цинявннан кIулну дия. Ца мурцIув лархъун дия оьрчIал нитти-бутта­хъал каних дурсса ссихьрал янна ва цайми чIюлушиннарду.
Ца Вихьуллалссаннул дакъагу, райондалийсса махъсса оьрчIал багъирдал диялдакъашиву ци дур учирча, вайннал багъирдал лагмасса аьрщи чIирисса душиву дур. ОьрчIруми гъилину, дукралул чулуха дузалну бия.
ЦIуллушиву дулуннав зухьхьун, оьрчIал багърал пишакартал!