Миллатрал дакI ниттил мазравур дусса

pop_20Уттигъанну МахIачкъала шагьрулул 11-мур школалий хьунни республикалул конкурс «Яла хьхьичIунма ниттил мазрал учитель». Конкурс сакин хьуну бия вай номинациярдая: «тIиртIусса дарс»; «Моя педагогическая концепция» тIисса папкардал презентация; хобби. Яла хьхьичIунма лакку мазрал учительнал цIанин гьашину лайкь хьунни Щардал школалий лакку мазрал дарсру дихьлахьисса ЦIаххаева Сивана.

Зулайхат Тахакьаева
Конкурсрай ванил дирхьунни, райондалий хьусса конкурсрайгу 9-мур классраву дирхьусса, лакрал шаэр, журналист Руслан Башаевлул творчествалун хас дурсса дарс. ХIадур дурну дия шаэрнал лу­ттирдал ва ванал редакторшиву дурну итабавкьусса журналлал выставка, экрандалий ккаккан буллай бия шаэрнал лакрал 99 шяраваллин хас дурсса «Буттал улклул чарттал чаннацIуртти» тIисса передачалувасса бутIри. ТIиртIу дарс МахIаммад Берцинаевлул цIанийсса къутаннайсса Кьубиял школалул директор Залимхан МахIаммадов хасну конкурсрайн бувцуну увкIсса оьрчIахь дихьлай бухьувкун, хъунмур чIурчIав дурну дия ва шяраваллиясса сюжетран ва сонетран.
Сивана ЦIаххаеван дакI даркьуну дия къутаннайсса Кьубиял школа-интернатрал дуклаки оьрчIай: «Шаэр чув зий уссарив, лакрал миллатраву мунал ци кIану бугьлай буссарив кIулну бия. Программалий ккаккан бувсса «Илхъичинал арс» тIисса произведениялул мяъна-мурад аьч буллалисса анализ давриву гьарцаннал, цалва-цалва пикрирду буслай, чялишсса гьурттушинна дунни. Хъинну итххявхсса оьрчIру бушиву чIалай бия, оьрчIру тарбия бавриву школалул директорнал ва учительтурал бихьлахьисса захIмат асар хъанай бия. Нава гайннахь цалчинсса дарс дихьлай бухьурчагу, гай ттулва итталу хъуни хьусса оьрчIру кунма, ца тIааьнсса аралий, ссихI лавсун бигьинуксса лахIзалий ларгунни дарс». Ванил ялагу дирхьунни «Хъиншиву ва инсаншиву» тIисса темалун хас дурсса классный часгу.
Цала хоббилия бусласисса номинациялуву ванил дурккунни ХIажи Муркъилинскийл «Ниттил мазрахасса» назмугу, ччергъилттухун увкунни Руслан Башаевлул мукъурттийсса, халкьуннал макьандалийсса балайгу. ДР-лул КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул чулуха дуллуну дур арцуйну­сса бахшиш, лайкь бувну бур «ДР-лул кIулшиву дулаврил отличник» тIисса цIанин. Сивана ЦIаххаева дакIнийхтуну барчаллагьрай бур, райондалийсса конкурсрай гьурттушинна дурну, хьхьичIунсса кIану бувгьу­сса, ГьунчIукьатIрал школалул учительница Бадрижат Кьурбановайн, цищалва бувкIун, компьютерданух щябивкIун цинма кумаг баврихлу.
Конкурсрай гьуртту хьусса цинявппагу учительницахъал дарсру миллатрал дакI ни­ттил мазраву душиву дуклаки оьрчIан бувчIин бан бюхъайсса, миннаву буттал улклухсса ччаву куртI дуллалисса диркIшиврий чIурчIав дуллай бия конкурсрал жюрилувусса Дагъусттаннал учительтурал пишакаршиву ларай дайсса институтрал методист Светлана Мутаева, ДГУ-раву лакрал литературалул дарс дихьлахьисса Ххазина Аминова, ДГПУ-раву лакку мазрал дарсру дихьлахьисса ПатIимат Шабанова, МахIачкъалаллал 11-мур школалий лакку мазрал дарс дихьлахьисса Самрат Рамазанова ва ДР- лул КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул пишакартал.
Сивана ЦIаххаева Щардал школалий зий бур 1986 шиная шихунмай Дагъусттаннал паччахIлугърал пединститут­рал филологиялул факультет къуртал бувния мукьах. Цинма учительнал пишалух ччаву хьун дурсса учительнан ванил хIисав ай Рамазанов Маркс МахIаммадлул арс. ОьрчIахсса ччавугу, артистизмгу цинна кIанаяр дирсса учай ванил. Сивана ЦIаххаева цуппагу хьуну бур цила дуклаки оьрчIансса эбратну. Ттущал ца курсираву дуклай бивкIсса, цIанакул Хьурттал школалий лакку мазрал дарсру дихьлахьисса, гьунар бусса ва бусравсса учитель Эфендиева Гулбикалул учай, гьамин Сивана ЦIаххаевалли цинма учительнал пиша ххира хьун бувсса, куну.
Ванил дарс дихьлахьисса оьрчIру гьарца шинал чялишну гьуртту шай райондалул дянивсса лакку мазрал ва литературалул олимпиадарттайгу, личIи-личIисса конкурсирдайгу. Бугьай хьхьичIунсса кIанттурду.