Къалпсса арцу итадакьлай ивкIун ур

Экономикалул аралувусса, хаснува къалпсса арцу ита­дакь­лакьаврицIун дархIусса, тахсиркаршивуртту ххалдигьаврил масъала мудангу ххишаласса къулагъасралун лавсун буссар республикалул ва райондалул прокурортурал. КIицI къабувну къабучIир, ва журалул ишру тасттикь бансса хIуччарду батIин ва ми ххалбигьаврил ялув бацIан цин лархьхьусса захIматшивуртту хьунадакьай цIубутIуй дело ххалдигьлагьисса органнангу, прокуратуралул органнангу.

Москавуллал прокурорнал цалчинма заместительнал тIайла бувккун бур судрал ххалбигьин МахIачкъалалиясса М.М. Рабаданов тахсирлу уллалисса хIукму. Ванай АьФ-лул УК-рал 186 статьялул 1 бутIуйн багьлагьисса тахсир ккаклай бур.
Ва дело ххалдигьлай бивкIун бур Агьаммур силистталул управление (ГУ МВД России по Москве). АьФ-лул УК-рал 186-мур статьялийн бувну, уголовный жаваблувшиннарайн кIункIу айссар даххансса мурад­рай Аьрасатнал Центробанк­рал къалпсса чагъаруннил ва муххал арцу, багьлул ххирасса чагъарду, чил билаятирттал валюта итадакьлакьисса, мукунма ми цачIара ядурсса, даххан ца кIаная ца кIанайн ларсун заназисса инсантал.
Судрал силистталул мяйжан бунни М. Рабадановлуй мукунсса тахсир хьушиву, хIатта му цува мукIру къахъанай, тахсир бакъашиву ккаккан бансса хIуччардах луглай унугу.
МахIачкъалаллал Ленинский райондалул судрал 2014 шинал март зурул 11-нний хIукму бунни тахсирлу уллалиманай цамур журалул, яни къалпсса арцу даххан кьаст лахIаврил, тахсир ккаккан (ч.3 ст.30, ч.1. ст. 186).
Тахсирлу уллалиманан суд­рал аьчIа къадирхьуна шанна шин ва дачIиннуй аьмсса низамрал колониялий щяитансса танмихI кьувкьунни. Цанма кьувкьусса танмихIрай рязи акъа, ванал Верховный судрайн аьрза буллунни.
МахIачкъалаллал Ленинский райондалул прокурорнал кумагчи, 1-мур классрал юрист К. А. Хавчаев
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал