Жунма хьумур цир?

ilchhi_16ХьхьичIва Лакрал пьесарду ягу концертру дуний нузкьунтив гъагълай, билетру къабириллай бикIайссия. Утти тIурча хIайран хьуну ура – чуври жула лак тIий.

Ххирасса лакрал миллат! Гьич къабюхъанссар кьаивкIун, ттулла дакI миллатращал кIикъадарчIуну ацIан. Гьарца «Илчи» кказит буккул, ттулмур пикрилущалгу кIул хьуну, умудгу бур чIахху-чIарахнащал, гъан-маччанащал маслихIатгу бувну, цалва пикригу «Илчи» кказитрайхчIин бусанссар тIисса. Бюхъай на аьйкьлай икIангу, бюхъай ттулмур пикри зулмур пикрилуяр личIийсса бикIангу.

На Лакрал театрдануву зий кIира шинни – 30 шинал хьхьичIгу зий икIайссияв – хъинну хIайран хьуну ура цIанагу, мукуна ивкIра хьхьичIвагу. ХьхьичIва Лакрал пьесарду ягу концертру дуний нузкьунтив гъагълай, билет­ру къабириллай бикIайссия. Утти тIурча хIайран хьуну ура – чуври жулва лак тIий. Вай кIи­ра шинал дянив театрданул хIадур бунни 5-6 цIусса пьеса, дуллунни концертру. Амма зал тIурча бачIва бикIай. Ягу бачIи залданунсса агьлу бикIай. Жулва миллатрал театр Дагъусттаннал театрдал дянив хьхьичIунсса кIанай бур учин бюхъанссар. Му бакъаривкьай пахру – Профессиональный театрдал фестивальданий, щалва Аьрасатнал хIадур дурсса, Лакрал театрданул ларсунни, шанна номинация дуну, шаннагу номинациялуву бахшишру. «Бернардал Къ­атта» — классика. Пьеса хIадур бувну бия жагьилсса режиссер Аслан МахIаммадовлул, аьпа биву, машгьурсса артист Садикь МахIаммадовлул арснал. Ванийну бувчIлай бур артистал гьунар бусса бушиву. Бушаврил ци бави, лакрал миллат арх бувцун бур театрдануя. Ялагу буру жува маз хъамабитлай бур тIий. Цукунни, туну, маз хъамакъабитан, лакку мазрайсса пьесарду ххалмабав, кказитру мабуккав, кулпатирттавугу оьрус мазрай гъалгъа тIутIу. Ххалбара лакрал миллатрал цукун машгьурсса, ххаллилсса композитортал, чичулт бурив (Мурад Къажлаев, Ширвани Чаллаев, Мазагьиб Шарипов, Мирза МахIаммадов, Абачара ХIусайнаев, Аьбдул Мирзаев, Юсуп Хаппалаев ва чIявусса цаймигу). Махъа нани­сса никирахь вайнная цIуххирча, учин бюхъанссар 80% вайнная къакIулшиву. Цукунникьай кIул хьунгу, най бунува кулпатир­ттаву миллатрахсса ччаву дишин къабувкун. ЦIана жува бухьун­ссару личIину пикри къабуллай, кулпатирттавугу оьрус мазрай бакъа гъалгъа къатIий, амма хъамамабитару, цIана жува цачIуну пикрибакъулшиву дарча, гьун­ттий маз бухлаганссар. Маз бухлавгукун – миллатгу бакъассар. ХIакьинусса кьинигу миллатрал мазраха зузисса ххуйсса чичулт бур: ХIасан КIурухов, Мирза Давыдов, Сугъури Увайсов, хаснува Руслан Башаев – дакъа хьусса щархъурду ялун личин дуллай заназисса, къюкIгу, жангу миллатраву чIалачIисса.
Уттигу зана хъанай ура ма­хъунай, ттула пикрилул дайдихьулийн. Театрданул хIадур бувна Хан Муртазааьлин хас бувсса пьеса. ХIадур бувну хIакьинусса кьинигу ккаккан буллай бур «АхIмадхан Султан» пьеса, мукунма цIусса 4-5 пьеса. ЦIусса шинайн хIадур дурна лакрал цIа дурксса балайчитурал концерт. Амма ци банссар, зал бачIва бухьувкун. Хъинну махIаттал шара – хIатта пригласительный билет­ру бачIирчагума, театрданувун бучIансса пикри къабикIай, цивппа къабучIарчагу, кулпат­ру, оьрчIру гьан бан бучIияхха, оьрчIангу миллатрал культура, багьу-бизу ккаккан. Ялун нанисса никиран кIулну бикIан аьркиннихха цалва миллатрал тарихгу, аьдатругу. На учивияв укун – бучIия ца кьини, икьралгу дурну, лакрал шаннагу райондалул администрациялул хъунимигу бавтIун, шяраваллал агьлугу бавтIун, хьунабакьаву дан. Миллатрал чулинмай хъинну лажинну бур Лакрал театрданул художествалул каялувчи Бадрижат Набиевна. Цумур кьини учирчагу, хIадурну агьалинан ччисса пьесагу, концертругу ккаккан дан. «Валлагь Аьбдуллул увкуннича», — куну, администрациялул хъуними къабучIанссар. Ттул хъунмасса тавакъю бур, Артур Анваровичлул миллат хьунабакьаврил давугу цала бакIрайн ларсун, гьаркаснал цалва пикригу бувсун, цачIун хьунссар миллат тIисса. Циняв махъаллил хьуссар учин къахьунссар. Театрданул чулухунмай лажинссагу бур лакрал чиваркI. Ца кIанугу кIицI лаган, уттигъанну ца шяраваллил администрациялул хъунаманащал гъалгъа бувкун, къачичинна мунал цIа, «ми концертру-пьесарду бунагьсса затрур, ми гьарцаннуя архну хъинссар» увкунни. Укунсса пикрирду бухьурча шяраваллал хъуниминнал, яла ттул учинсса бакъар. Маз хъамабитаву, лакрал миллатрал тарих къакIулшиву бунагьну чIалай бакъар. Учинсса чIявусса бур, бувчIайнан кутIанугу бувчIайссар. Миллатран чIа тIий ура – оьрмулул талихIгу, кьадаргу лакку мазраву лякъиннав, мазрахсса, миллатрал тарихрахсса, багьу-бизулухсса ччавугу кулпатирттаву ляхъаннав.
Нагу, ттула къумашиврущал дакI кIидачIлачIисса,
Аьбдул Давыдов