Жижара

ggr_1БАЙТУ-ХIАЖИНАЛ АРС ХИЗРИ
Уттигъанну, оьрмулул 47 шинаву, захIматсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, жуятува личIи хьунни ххаллилсса зунтталчу, Бархъаллал шяравасса Байту-хIажинал ва Аьйшатлул арс Хизри. Бархъалав 10 классгу бувккуну, Хизри зий ивкIссар цанагу, жяматрангу мюнпатну – арцул усттарну.
Дайссия ванал царай эмаратсса арцул затру – щинзирду, вичIилусру, кIисри, канишру ва м.ц. Ххишала акъа авкьусса, дакI-аьмал уздансса, цинявннанагу бусравсса инсан ия.
Хизри аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванал нитти-буттахь, уссу-ссихь ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цув алжаннул агьулданувух хьуннав.

Ниттил дакIний бярчIу
Ина бувтунни,
Буттал кьяпа иттах
Ина лавххунни.
ЧIун дакъа, ссухъруннал
ЛухIи ларххунни,
Ялгъузну ливчIунни
Вил Рукьижатгу.
Бакъахьунссия вил
Чансса хияллу,
Дунъяллух тамахIрал
ЯхI буллай ивкIсса.

Ина дуллай ивкIмур,
Дан дакIний ивкIмур
ДакIнин дагьлантIиссар
Бархъаллан мудан.
Заннан ххирассар тIар
ЯхIлувсса вирттал —
Чивчу кьадарданул
Яла лавсунна.
Бархъаллал жяматрал цIания
Ссупиянова Хамис

——————————————————

ggr_2ЦIаххаева Уммусалимат
Апрель зурул 10-нний аьпалухьхьун лавгунни хIакьсса зун­ттал хъамитайпа, захIматрал ветеран, оьрчIшиврул тяхъасса пиш дяъвилул цIарал ччуччин бувсса ЦIаххаева Уммусалимат.
Уммусалимат бувну бур 1939 ш. 1-мур ЦIувкIрав, къуртал бувну бур ДГУ-рал экономикалул факультет. Зий бивкIун бур горпромторграй.
Уммусалимат бия хасиятрал хIалимсса, цинявннащал аьмал-хIал бавкьусса, хъунанал хIурмат бан кIулсса, чIивинал ттюнгъасса дакIнивун ххуллу лякъин кIулсса инсан.
Циняв буттахъул армиялий ливчIсса оьрчIал кьадар ванингу нясив хьуну бур.
Я Аллагь, Уммусалиматлул бунагьирттал аьпа баннав, рухI кIукIлуний дишиннав, алжаннул ххари баннав.
Ва аьпалул хьусса хъунна­сса кьурчIишиву дакIнихтуну кIидачIлай, жижара буллай буру ванил ласнахь, арсурваврахь, душнихь Марина МахIаммадовнахь. Ванил барачат ванил наслулун булуннав, вайннан Аллагьутааьланал лахъисса ва цIуллусса оьрмурду булуннав.
22-мур лицейрал
администрациялул
ва учительтурал цIания
Аьжа Аьбдулгъапурова

—————————————————

ggr_3Къушил арс Къушиев Нурислан
Апрель зурул 16-нний 2014 шинал оьрмулул 74 шинаву жуятува батIул хьунни машгьурсса аьлимчу, чIявусса элмийсса захIматирттал ва монографиярттал автор, Нью-Йоркуллал элмурдал Академиялул член, Къушил арс Къушиев Нурислан.
Нурислан увну ур 1940-ку шинал Читтурдал шяраву. Учкъула къуртал бувну махъ увххун ур Таганрогуллал электротехникалул институтравун. Му бувккуну мукьах зий ивкIун ур муаьллимну Дагъус­ттаннал Медициналул институтраву, дарсру дихьлай.
Ванал чивчусса захIматирттава ца яла цIанихмурну хьуну бур «Обобщенная теоретико-мето­дологическая конференция о живой природе» тIисса лу.
Къушил арс Къушиев Нурис­лан аьпалухьхьун лагаврил дард-хажалатгу кIидачIлай, дакI­нийхтунусса жижара буллай буру ванал ичIуваминнахь ва цинявппагу гъан-маччаминнахь. Имандалий лавгун хьуннав, цал бунагьирттал аьпа баннав.
Дустал, уртакьтал

——————————————————

ggr_4Давдил арс Увайсов Башир
Цаппара хIаллай къашавай шанийгу ивкIун, оьрмулул 68 шинаву аьпалухьхьун лавгунни республикалий машгьурсса художник, скульптор, Ваччиял шяраватусса Давдил арс Увайсов Башир.
Башир увну ур 1946 шинал Ва­ччав. Муния махъ яхъанай ивкIун ур ЦIуссалаккуй ва МахIачкъалалив.
Сурат дишаврихсса, магьирлугърахсса гъира ванаву чантI увкуну бур чIавану унува. РяхцIалку шиннардий ва зун увххун ур ттурчIая, кьурттарая художествалул затру дайсса комбинатрайн. Микку зузисса чIумал сайки 20 шинавусса оьрчIал кIунттила дурккун дур гьунар бусса давурттив. Та чIумалла цIа дурну дур ваная цIанихсса художниктурал.
ХIакьинусса МахIачкъалаллал шагьрулуву чIявуссаннал итталу дацIайссар Башир Увайсов автор­сса, жула кучардал ххуйшиву ххишала дуллалисса скульптуралул композицияртту: «Дагпотребсоюзрал чIирайсса «Кьурукьру», Национал библиотекалул чIаравсса «Элегия». Профсоюзирттал къатлул чIирайсса «Слава труду», Р. ХIамзатовлул проспектрацIух дацIан дурсса фонарду ва м.ц.
Укунасса инсан хIисаврайгу, Башир ия дакI-аьмал марцIсса, гьарцаннащал хIал бавкьусса хIалимсса адамина.
Давдил ва Марияннул арс Башир аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру уссурваврахь Ссугъурихь ва Увайслухь, ссихь Аьишатлухь, душваврахь Маринахь ва Каринахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь. Баширдул бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав!
Ваччиял жямат, дустал,
гьалмахтал, уртакьтал

————————————————-

ggr_5Зайдил душ Эфендиева УммутIа
Вай гъилисса интнил гьантрай оьрмулул 85 шинаву аьпалувух бивхьунни жяматращал хIал бавкьусса, хъунаналгу, чIивиналгу хIурмат-изат бан кIулсса, зунттал хъамитайпалул хасиятрай оьрму бувтсса Эфендиева УммутIа Зайдил душ.
УммутIа бувну, хъунма хьуну бур ШавкIуллал шяраву. Цийва бакъасса хIалданулсса къабувну, 80 шинавун бувхсса УммутIа лавгссия Макка-Мадиналийн хIаж бувангу. УммутIал цилва лякьлул оьрчI бакъанугу, уссил арсваврал, душваврал вив лавсун, бусраврай буссия. УммутIа бия миннан нинунугу, амудаданугу.
Жунма цинявннанмагу, щарнил жяматран, ххирасса УммутIа аьпа­лувух бишаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру мунин аьзизну бивкIминнахь: Зояхь, МахIмудлухь, ХIалиматлухь, Валентинахь, Зюмахь, СултIанатлухь, Гулахь, Мадинахь.
Махънал оьрмурдай барачат бишиннав, УммутIал рухIгу Аллагьутааьланал бигьаний дишиннав, гьав нурданул дуцIиннав.
ШавкIуллал жямат

Жул агьлу-авладрал кIиний,
гьайчалий,
Лавграв дунияллул дардру
дакъанийн,
Ина хьунабакьин
циняв бувкIхьунссар
Цинявннан аьзизсса
хIикмат УммутIай.

Яс буллай кьаритав
кIай буттал къатри,
Маоьрдай кьабитав аманат бувми,
Ххира уссу увкIрив тIутIал ардарав
Ина хьунабакьин,
гьарная цIуххин.

ЛухIи ттуруллава
къув-аьс увкунав,
Ссаврунная цIарал ххяли дагьунав,
Эфендиев Вали вийн дяъвай ияв
Ятинтал цан бав тIий
ина ттул ливчIми.

Таваккул тти Заннайн,
ина бувцусса
Нуз къатIитIай къатлувн
абадлий шанан,
Тти бан шайсса бакъар,
алжан чIа чинну,
Вин алжан хIалалссар,
УммутIа-хIажий.
Мачча душ Сурая

 

———————————————

ggr_6АЬЛИЛ АРС ОЬМАРОВ ЧУПАЛАВ
АпатI сававну, оьрмулул 46 шинаву жуятува батIул хьунни Да­гъусттан Республикалул Халкьуннал Мажлисрал депутат, Аьрасатнал лайкь хьусса спортрал мастер, армрестлинграл (ка дишаврил) дунияллул чемпион, ххаллилсса чув-адамина, лакрал илданул пахру, Аьлил арс Оьмаров Чупалав.
Чупалав увну ур ноябрьданул 8-нний 1968-кусса шинал Ккуллал шяраву. Аьрасатнал паччахIлугърал физкультуралул, спортрал ва туризмалул университет къуртал бувну мукьах Чупалав зий ивкIун ур спортрацIун дархIусса личIи-личIисса давурттай, тарбия буллай ивкIун ур жагьилсса спортсментал. Махъсса шиннардий ва зий уссия «Ространс-Юг» ООО-рал генерал­сса директорну.
2011 шинал март зуруй Чупалав Оьмаров увчIуну ивкIссар Да­гъусттан Республикалул Халкьуннал Мажлисрал Ккуллал райондалул чулухатусса депутатну.
Хар-хавар бакъа бяливчIунни чIявусса хияллал ва мурадирттал бувцIуну бивкIсса оьрму, язисса чувнацIа хьунни лакрал ва Ккуллал жямат, лялиян дан захIматсса къювулий ливчIунни ичIувами ва гъан-маччами, дустал, гъалмахтал.
Дазу-зума дакъасса къумашивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ниттихь Халисатлухь, уссурваврахь МахIаммадлухь ва Гьаруннухь, ниттиуссихь Шяъваннухь ва махъсса щалагу агьлу-авладрахь. Чупалавл бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав. Ванал оьрмулия кьувкьусса кьисмат ххи бувну лякъиннав махъминнал оьрмурдайн.
Ккуллал жямат, дустал,
гьалмахтал, уртакьтал