Жижара

pop_7МАХIАММАДЛУЛ АРС АЬВДУЛХАЛИКЬ ТЯМАДАЕВ
Апрель зурул байбихьулий, оьрмулул 85 шинаву, жуява личIи хьунни хъунасса аьлимчу, ххишала акъа дакI-аьмал ххуйсса, цалва миллатгу, буттал улчагу ххирасса чув, техникалул элмурдал доктор, щалва оьрму халкьуннан къулайсса, лагма-ялттумунин хайр хъунмасса дунияллул халкьуннал дянивсса станциярду буллай лавгсса, А. Эйнштейннул цIанийсса международный энергетикалул академиялул академик, мяйжаннугусса член, Тямадаев Аьвдулхаликь МахIаммадлул арс.
Аьвдулхаликь увну ур 1930 шинал Хъанардал шяраву къуллугъчинал кулпатраву.
1947 шинал Гъумучиял дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, Ленинградуллал энергетикалул институтравун увххун, 5 шинава гагу къуртал бувну, зун ивкIун ур цалва пишалий Дагъусттаннай. Дурурччуну дур цал кандидатнал диссертация, яла докторналмур. Мадарасса шиннардий зий ивкIун ур Къазахъисттаннай, Алма-Ата шагьрулий. Лайкь хьуну ур чIярусса наградарттан ва хIурматрал грамотарттан. Ванан дуллуссар «СССР-нул лайкь хьусса энергетик» тIисса хъуннасса цIагу.
2000 шинал Дагъусттаннайн зана хьуну, зун ивкIссар Дагъусттаннал паччахIлугърал университетраву дарсру дихьлай, «Дагэнерголул» отделданул хъунаману.
Аьвдулхаликьлул мюрщи станциярдан хасъсса чIярусса изобретенияртту дурссар. Му элмулун хасъсса хъинну кьимат лавайсса луттирдугу чивчуну буссар мунал. Буссар биялсса патентругу цалла ляхъан дурсса затирттал.
Мяйжаннугу, ва ия цалла касму ххирасса аьлимчу. Ванал хъинну хъуннасса даву дурссар, совет хIукуматрал заманнай зунттал шяраваллаву бувну бивкIсса мюрщи ГЭС-ру цIубуккан бувансса, зузи бувансса тагьар, куц ляхълай, миннуя чичлай. Ванал хъунмасса захIмат бивхьуссар Дагъусттаннал энергетика хьхьичIуннай хьун дуван.
Лавгунни жуятува ххаллилсса аьлимчу, кьимат-кьадру лавайсса инсан. Аьвдулхаликьлул бивкIулул кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал оьрчIахь, мачча-гъанминнахь. Цал рухI алжаннуву дишиннав.
Щалвагу лакрал миллатрал цIанияту

—————————————————

pop_5Санинал арс Искандар МахIаммадов
Хар-хавар бакъа ялун дирсса азарданул жуятува личIи унни аслийсса лаккучу, хъинну чIявучин бусравсса, чумартсса инсан, кару мусилсса сянаткар Санинал арс МахIаммадов Искандар .
Искандар увну ур 1954 шинал Душанбайлив. 1962 шиная 1972 шинайнин дуклай ивкIун ур КIундиннал дянивмур даражалул школалий. 1975 шинал къуртал бувну бур МахIачкъалаллал политехникум. Муния мукьах мадарасса шиннардий зий ивкIун ур арцу-мусил усттарну Таджикисттаннай. 1991 шиная шинай оьрмулул махъра-махъсса кьининин зий ивкIссар Къабардин-Балкьарнаву вава цалва пишалий — арцу-мусил усттарну.
Чув, ссаха зий ивкIун ухьурчагу, Искандар мудангу гьалмахтураву авкьусса, хIурмат бусса ва дусшиву ядан кIулсса, багьу-бизу ххуйсса, хIалимсса зунтталчу ия.
Искандардул чIявусса дустал-гьалмахтал, цинявппагу ва кьур­чIисса хавар бавми му махъва-махъсса ххуллийн тIайла уккан бувкIун бия. ХIат-хIисав дакъасса машинарттал нех дия ВицIхъату КIундив бияннинсса ххуллу був­цIуну.
Цалва оьрмулул 60 шин шаврил юбилей кIицI дан хIадур хъана­хъисса Искандар ахиратрал шаврил хъуннасса къумашивугу кIидачIлай, дакIнихтунусса жижара буллай буру ванал ниттихь, уссурваврахь, ссихь, кулпатрахь, душваврахь, щалвагу КIундиннал жяматрахь. Искандардун къабуллумур оьрму ванал махъминнан булуннав. Цибанссар, чичрулун чаран бакъар.
Искандардул бунагьирттал аьпа баннав, имандалий лавгсса хьуннав, рухI хъинний дишиннав!
Ккуллал шяравусса
Искандархъал хIаласултрал, мачча-гъанминнал, дустурал цIания ХIасанов Гьарун

———————————————————

pop_35ГЬАРУННУЛ ДУШ УММУСАЛИМАТ ЦIАХХАЕВА
Вай гьантрай инсульт хьуну, цуппа ххирамигу къума-банд лаган бувну кьабивтун, дунияллия лавгунни 1-мур ЦIувкIратусса ххаллилсса хъамитайпа, Бакрихъал Гьаруннул ва Уммусалиматлул душ ЦIаххаева Уммусалимат.
Бувссар Уммусалимат 1939 шинал 1-мур ЦIувкIрав. Цуппа буллайнува оьрмулуцIа хьусса ниттил цIа дирзсса Уммусалиматлун бутталмур лажингу къаккаркссия. ЧIярусса орденнан ва медальлан лайкь хьу­сса Бакрихъал Гьарун дяъвилул цIарава зана къавхьуссия, Уммусалиматгу ттатта-бабал, Бакрихъал МахIаммадал ва Аминатлул, хъунма бувссия.
Буйнакскалий кооперативный техникумгу къуртал бувну, дуккавриву, давриву итххявхсса Уммусалимат шагьрулул промторграй хьхьичIунну зий буссия. Миккува зий бунува заочнайну къуртал був­ссия Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал экономикалул факультет.
Цилла даву ххуйну кIулсса, гьармуниву усттарсса Уммусалиматлул захIматран ХIукуматралгу лайкьсса кьимат бивщуну бур, дуллусса бахшиширттавух дур ДАССР-данул Верховный Советрал ХIурматрал грамота, Дагъусттаннал Машлул министерствалул чулухасса ХIурматрал грамота. Уммусалимат бия Дагъусттаннал машлул лайкь хьусса зузала. ЗахIматрал ветеран.
Уммусалимат бия дакI-аьмал ххуйсса, хасиятрал хъинсса, агьалинащал хIал бавкьусса хъамитайпа. Мудангу чялишну хIала буххайва жяматрал оьрмулуву хъанахъисса иширттавух, хъинмур, ххуймур буван анавар буккайминнавух мугу мудан бикIайва.
Ласнащал МахIаммадлущал архIал ххуйсса тарбия дуллуна Уммусалиматлул шамагу арснан ва душнин. Иш бавчусса, ххуйсса давурттай зузисса бухьурчагу, пахру-ххара бакъасса, хьхьичIун бурувгсса бур мунил наслугу.
ДакIнийхтуну хъуннасса кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ласнахь МахIаммадлухь, арсурваврахь Мустангирдухь, Макьсудлухь ва Минкаиллухь, душнихь Маринахь, миннал наслулухь, мачча-гъанцириннахь.
Уммусалиматлул рухI бигьаний дишиннав, цув Алжаннул ххари буваннав. Мунин къабуллумур оьрму оьрчIангу, миннал наслулунгу ххи бувну лякъиннав.
1-мур ЦIувкIуллул жямат

***
Вих бивхьу кIяла суру,
КIяла варакьрал хьуннав,
Ялун лавкьу буркIунттив
Мармарчарил лякъиннав.

Вил ялун дирчу аьрщи,
Ини-качарну хьуннав,
Миннуйн бувтIусса къукъу
Зам-зам щинал лякъиннав.

Яллагь, вин нясив баннав
Якьутирал хIужрарду
Ттиркьюкьал чIюн кIунттихьну
Кьюкьлувух бачин баннав.

Яллагь, вин нясив баннав,
Алжаннаву мусил тах,
Буракьрай буртти бивтун
АллагьначIан буциннав.

МахIаммадлул ттугълилу,
Вин кIану нясив баннав,
ПатIиматлул ттугълилу
ЩябикIан кьисмат баннав.
Ина ххирами

———————————————————

pop_27АРС ТIАГЬИР ШТАНЧАЕВ
Уттигъанну, оьрмулул 83 шинаву, хъунма хIаллай къашавайгу къавхьуну, аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса зунтталчу, дяъвилул ва захIматрал ветеран, щалва оьрму буттал шяраву лавгсса Штанчаев ТIагьир.
ТIагьир увну ур ГьунчIукьатI­рал шяраву усттарнал кулпатраву 1931 шинал, июль зурул 1-нний. ГьунчIукьатIрал школданий 6 классгу бувккуну, дяъвилул шиннардий колхозраву зий ивкIун ур. 1950-1951 шиннардий ФЗО къуртал бувну, тIаннул усттарнал пиша лавхьхьуну бур. 1952 шинал цалва бурж лахъан армиялийн лавгун ур. Армия лавхъун махъ автошколагу къуртал бувну, шофершиву дурну дур цаппара шиннардий колхозраву. Яламур щалва оьр­му ТIагьирдул цалла касмулий, тIаннул усттаршиву дуллай, лавгун бур. ТIагьир ия хъинну канил пагьму бусса усттар, хъинну дакI аьчухсса, хъярч байсса, инсаннан хIалу дуван ххирасса, дугъришиврул бутIа лавайну буллусса чув.
ТIагьирдул бивкIулул кьурчIи­шиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, душнихь, цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав. Алжаннул ххари аннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

———————————————————

pop_25МУХIАММАДЛУЛ ДУШ РАШИДАТ АЬБДУЛЛАЕВА
Март зурул 27-нний, къюкIлил азарунния ххассал бан къавхьуну, оьрмулул 74 шинаву аьпалул хьунни хIал бавкьусса, хIалимсса хъамитайпа, хъинсса нину ва ласнан ххира­сса кулпат, ЧукIуннал шяравасса Рашидат.
Рашидат хъунма хьуну бур 8 оьрчI бусса кулпатраву. Ванил нину-ппу, уссурвал, ссурвал ялапар хъанай бур Эндирей шяраву. Нитти-буттангу, ххювагу ссийнгу, кIиягу уссийнгу Рашидат хъинну ххирасса бикIайва. Буттал ванийн «тоубике» — «зунттал душ» учайссия.
1962 шинал Хасавюртуллал медучилищагу къуртал бувну, шяравун бувкIун, ЧукIнав ФАП-рал хъунмурну зий бикIайссия 2010 шинайн бияннин.
Рашидат бия бажар бусса, цилла даву ххуйну кIулсса, жяматран бусравсса зузала. ЧукIуннал ванийн «жул Рашидат» бакъа къаучайссия. Гьар мудангу ванил сурат райондалул ХIурматрал улттуй лархъун дикIайссия.
Рашидат бия ласнал ва мачча-гъаннал хIурмат байсса, цуппагу минначIа хIурматрайсса хъамитайпа. ЧIярусса шиннардий цIуллу-сагъшиву дуруччаврил аралуву зий бивхьусса захIматрахлу ва лайкь хьуну бия чIярусса грамотарттан, «Победитель соцсоревнования» тIисса медальданун ва ЗахIматрал ветераннал цIанин. Цила ласнащал АьвдулхIакиннущал ванил ххуйсса тарбия дуллуну, дуккингу бувну ччаннай бацIан бувну бур кIия арсгу, кIива душгу. Лавгунни ахиратравун цинма ххирасса оьрчIругу, оьрчIал оьрчIругу кьабивтун. Ва ххаллил­сса хъамитайпа аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ласнахь, оьрчIахь, ссурваврахь
Цил гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари баннав.
ЧукIуннал жямат

—————————————————————

Апрель зурул 5-нний 2014-ку шинал, хар-хавар бакъасса цIуцIаву ялун дирну, жагьилсса оьрмулуву дунияллия лавгунни ЦIущарниятусса
АхIмадов Бадави НухIлул арс.
Ва жуятува личIи шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, буттахь НухIлухь, ниттихь Светланахь, гъан-маччанахь.
Бадавинан бакъасса оьрму ванал махъминнан булуннав, гьав нурданул дуцIиннав, бунагьирттал аьпа буваннав, алжаннул ххари уваннав.
Ккуллал муниципал райондалул администрация, райондалул Депутатътурал Мажлис, махъсса жямат

——————————————————————

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ЦIущарниясса, Каспийск шагьрулул бакIчинал хъиривчу, АхIмадов НухIлухь, ванал аьзизсса арс
Бадави
нязаннийсса бивкIулул ласаврийн бувну.
Бадавинал рухI бигьаний дишиннав, Алжаннул ххари уваннав. Ванал бивкIулул дард духIансса ссавургу, цIуллушивугу Аллагьнал ванал нитти-буттахьхьун, мачча-гъаннахьхьун дулуннав.
Амин.
Ккуллал райондалул культуралул управлениялул зузалт