Жижара

bft_6АСЛАНБАГЛУЛ АРС КЬУРБАНОВ МАХIАММАД
Март зурул 26-нний, авария хьуну, лавгунни дунияллия ххаллилсса зунтталчу, 1-мур ЦIувкIратусса Асланбаглул арс Кьурбанов МахIаммад.
Увссар му 1960 шинал августрал 3-нний ЦIувкIрав, 8 классгу къуртал бувну 1976 шинал дуклан увхссар МахIачкъалаллал шяраваллил хозяйствалул техникумрал ветеринартал хIадур баймур отделениялийн. Заочнайну къуртал бувссар Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул академиягу.
Чита шагьрулий аьрали бурж бартбивгьуну учIайхту, Ма­хIаммад Бажиганнайсса участкалий зий айивхьуссар, 1-мур ЦIувкIрав ветеринарный пункт тIивтIукун, ивтссар мунил хъунаману. Ми давурттай зий МахIаммадлул ккаккан бувссар цува цала пиша ххуйну кIулсса, ризкьилуха къуллугъ баврил даврих ччаву дусса пишакар ушиву. ХьхьичIунсса захIматрахлу му даврий МахIаммадлун дуллу­ссия Дагъусттан Республикалул ПаччахIлугърал Советрал чулухасса ХIурматрал грамотагу, цайми бахшишругу.
2006 шиная шинай, авария хьуннин, 8 шинал лажиндарай зий уссия шяраваллил администрациялул хъунаману. Цува шяраваллил хъунаману зузисса ми къабигьасса шиннардий тамансса давурттив дурссия МахIаммадлул шяраваллил жяматрал барчаллагьрансса. Дуллайгу, дуллан дакIнийнугу уссия. ДакI марцIну захIмат бихьлахьаврицIун, Асланбагхъал МахIаммад ия дакI-аьмал хъин­сса, хIал бавкьусса, тIайламур ххирасса инсан.
Шяраваллил жяматран, райондалий му кIулцириннан ххирану, бусравну уссия.
ДакIнийхтуну хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру МахIаммадлул кулпат ЗиритIахь, душваврахь Бичахь ва Къисттаманнухь, ниттихь Гумсиятлухь, уссурваврахь Рамазаннухь ва Аьлихь, ссурваврахь ПатIихь, Аьйшатлухь, Машухь ва цинявгу гъан-маччацириннахь.
МахIаммадлул рухI бигьаний дишиннав, Алжаннул ххари уваннав.
1-мур ЦIувкIуллал жямат

* * *
Интдайдихьулул гьантрай,
Къума-банд лаган бунна,
Къуманурасса ттул дакI
Ттигу гъюжу дурккунни.

ОьтIрусунув вил къатри,
Дягъулий цIан ларгунни,
ТIунигьаннил ратIнилгу
Къювулий яс бивхьунни.

Я, ниттирссийл, яхI буллай,
ЯхI бан хъанай бакъару,
Вил симан хьхьичIух занай
ЦIуцIаврил бугьлай буру.

Ина ттинин дурмургу,
Дуван дакIний ивкIмургу,
Абадлий чIалай лирчIссар
ХъунцIувкIуллал жяматран.
Ниттирссу ХIурун

————————————-
————————————-

bft_12ОЬМАРДУЛ АРС КЬУРБАНОВ АЬВДУРАХIМАН
Апрельданул 1-нний, оьр­мулул 82 шинаву, хъунбакъа­сса хIаллай къашавайгу хьуну, жуятува лавгунни ххаллилсса ла­ккучу Оьмардул арс Кьурбанов АьвдурахIман.
АьвдурахIман увну ур 1931 шинал Кьукуннал шяраву, Оьмар­­дул ва ПатIил кулпатраву. ОьрчIнийва ванан ккавккун бур биялсса захIмат – жагь ичIаллил, жагь колхозрал давуртту дуллай.
Шанна шинай армиялул буржгу лавхъун, АьвдурахIман лавгун ур Азирбижаннайн, цала буттащал жула лакрал сянатрай зун.
1964 шинал увххун ур Анжиливсса Рыбоконсервный комбинатрайн.
Амма ванал пагьмугу, гьунаргу ляличIину ялун ливчуну бур МахIаммад ХIажиевлул цIанийсса заводрай. 1967 шинал увххун, сайки 40 шин дурну дур ва заводрай зий – слесарьная айивхьуну, бригадирнайн ияннин.
АьвдурахIманнул усттаршиву хIисаврай, ванайн тапшур дайссия жамирдай ишла дайсса яла агьамми деталлу дуван. Даврийн увххун ца шинаватура ларайсса ккаккиярттахлу ванан дуллуну дур ХIурматрал грамота. СССР-данул Верховный Советрал Президиумрал Указирттайн бувну дуллуну дур «За трудовую доблесть» ва «Ветеран труда» медаллу. Муку-мукунсса хIурматрал лишанну хьуну дур кьуния шанна-мукьра. Заводрал ХIурматрал улттуй ванал сурат чаннагу къашайссия.
АьвдурахIман ия цалчин цаятура, яла кулпатрая ва лагма-ялттунаяту цIакьсса тIалавшин дайсса инсан. Амма, цачIана цу учIарчагу, пиш-пишгу тIий, дакI аьчухну, хIурматрай кьамул айссия.
Дахьра кIигу ларгун, тIабиаьт­гу уртту-тIутIайх дичлачисса чIумал къаххива жуятува личIи хьунсса. Лавгунни, бан ккаккан бувсса душнил оьрчIалгу, уссил оьрчIалгу хъатIивгу кьабивтун!
АьвдурахIманнул бунагьир­ттал аьпа баннав тIий, ванал кьурчIисса бивкIулул къумашиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру кулпат Аьишатлухь, арс ХIажимусахь, душ Раисахь, уссурваврахь, ссурваврахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччанахь.
Кьукуннал жямат