Жижара

ilchhi_32МЯММАЛ АРС МЯММАЕВ ЗАГЬИДИ

Жулла цIусса шин дайдихьлахьисса хъуннасса байрандалул кьини, мартрал 21-нний, цаппара гьантрай къашавайгу хьуну, оьрмулул 79 шинаву жуятува личIи хьунни ххаллилсса дакIнил ва бюхъулул заллу, уздансса нитти-буттал арс, хъунасса аьлимчу Абачарахъал Мяммал арс Загьиди.
Мяммаев Загьиди увну ур 1935 шинал март зурул 3-нний. ГьунчIукьатIув 8 классгу къуртал бувну, 1952 шинал медальданий Гъумучиял дянивмур даражалул школагу бувккуну, Загьиди увххун ур дуклан Москавлий мелиоративный институтравун. Дуккаву къуртал дайхту ва тIайла увккун ур ВНИИГиМ-рал А. Н. Костяковлул цIанийсса институтрал аспирантуралувун. Ва институтраву Загьиди зий ивкIун ур 1960 шиная шинай аьпалул хьуннин, механизациялул отделданул, бугьайсса авлахъирттал жинс даххана дувайсса сектордануву. Загьидинал шикку дурурччуну дур кандидатшиврул диссертация, яла, 1998 шинал – докторнал диссертациягу. Загьиди хъанай ия ва институтрал хъунама элмулул зузала, лабораториялул хъунамагу. Ванан, дугьайсса хъуру дакьин дайсса машинартту, техника ляхъан даврихлу, 28 свидетельство ва патент буллуну бур. 1984 шинал Загьиди лайкь хьуну ур СССР-данул Министртурал советрал премиялун, 1986 шинал – «Заслуженный мелиоратор РСФСР» тIисса цIанин. Мяммаев Загьиди хъанай ия ВНИИГиМ А.Н. Костяковлул цIанийсса институтрал хъунама элмулул зузалагу, лабораториялул хъунамагу. Ва ия техникалул элмурдал доктор, профессор, Аьрасатнал элмурдал инженерный Академиялул мяйжаннугусса член, «Заслуженный деятель науки РД», дипломант «Международного конгресса по игирригации и дренажу», «Отличник Минводхоза СССР». Лайкь хьуну ур ВДНХ СССР-данул ва ВВЦ РФ-лул 22 медальданун, миннуватугу 10 мусил медаль дур. Цалла давурттан хасну Загьидинал чивчуну бур 10 лу. Ва ия цала оьрму элмулун хас бувсса мяйжаннугусса аьлимчу. Цалла дакIнил аьчухшиврул ванал дусталгу чIявуя.
Загьидинал бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал арсурваврахь, кулпат­рахь, ссурваврахь, цинявппагу гъан-маччаминнахь. Ванан бакъамур оьрчIан, махънан булуннав. Цал бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари аннав. Ина жун мудангу дакIний икIантIиссара, цIанихсса гьунчIукьатIиричу.
ГьунчIукьатIрал жяматрал, дустурал, гьалмахтурал
чулуха Амин Аьбдуллаев

—————————————————————

ilchhi_30СУЛАЙМАНОВА РАБИЯТ КЬУРБАН­МАХIАММАЛУЛ ДУШ
Вай гьантрай, оьрмулул 88 шинаву, шанийн багьну хъунма хIалгу къабувну, аьпалул хьунни хъинну халкьуннащал хIал бавкьусса, лак­рал, щарнил жяматрачIа лавайсса хIурматрай оьрму бувтсса, ЧIятусса Гъаранхъал КьурбанмахIаммалул душ Рабият.
Рабият бувну бур 1926-ку шинал ЧIяйннал шяраву. ЧIивисса оьрмулий ппугу ивкIуну, 24 шинавусса ванил ниттин ябуллан багьну бур мукьва ятин.
1941 шинал Рабиятлул марцIсса ххювардай къуртал бувну бур ЧIяйннал дянивмур даражалул школалул 8 класс. Буттал КIанттул цIанийсса дяъви байбивхьусса чIумал чIивисса Рабият гьан бувну бур Гьамиящиял шяравун дарс дихьлан. Гания махъ зий бивкIун бур Ккуллал райондалул личIи-личIийсса школарттай.
Рабият бия хъинну захIмат ххирасса, даву ччяни канила ду­ккайсса, уздансса, дан-дитан кIулсса, ххаллилсса къушлил заллу.
Цила ххаллилсса ласнащал Бад­руттиннущал ванил тарбия бунни 5 оьрчIгу, 6 душгу, дуллунни миннан ларайсса кIулшивуртту. Ва бия Нину-Виричу.
Ванил дурсса даврин лавайсса кьимат бивщуну, ванин дуллуну дур медаль «Ветеран труда», бахшишру, барчаллагьрал чагъарду, хIурматрал грамотартту.
Рабият аьпалухьхьун лагаврил пашманшиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванил уссихь, арсурваврахь, душваврахь, циняппагу гъан-маччаминнахь.
Цилла дакI кунна кIукIлусса хIавтI хьуннав. Гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари баннав. Рабиятлул ххаллилсса, чаннасса симан жул дакIурдива тачIав къадуккантIиссар.
Ккуллал райондалул жямат

—————————————————

ilchhi_29АЬЛИЛЛУЛ АРС БАШАХЪАЛ ХАЛИПА
Биялсса хIаллай къашавайгу ивкIун, оьрмулул 81 шинаву жуятува батIул хьунни жяматрал ва агьлу-авладрал дянив мудангу сий дуну ивкIсса, оьвхъусса зунтталчу, захIматчи, Карашрал шяраватусса Аьлиллул арс Башаев Халипа.
Халипа увну ур 1933 шинал Карашрал шяраву, Аьлиллул ва Гьалил къушлий. Буттал шяраву арулва классгу къуртал бувну, 1947 шинал цала щалва кулпатращал архIал ивзун ур Карашрал къутандалийн. 1960 шинал Халипа увххун ур МахIачкъалаллал Хху­л­лурдал ва механикалул техникумравун. Мугу лайкьсса кьиматир­ттай къуртал бувну, зий ивкIссар цала пишалуцIун бавкьусса личIи-личIийсса кIанттурдай. Гьарцагу даврий ванал хIалал бувссар хIурмат, дуллуссар чIярусса грамотартту, барчаллагьрал чагъарду, бахшишру, ларсъссар В.И. Лениннул 100 шинал юбилейран цIа кусса медаль, Ххувшаву ларсун 60 шин шаврин цIа кусса медаль.
Халипа цаламиннангу, цайми-цайминнангу, дус-ихтивартурангу цимивагу ишираву хъинну лявкъусса инсанни, карчI дакъа циминналагу чIарав авцIусса чуври, хъиншивурттайгу, оьшивурттайгу.
Аьлиллул арс Башахъал Халипа аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ссихь Рамзиятлухь, душварахь Абризатлухь ва Галинахь ва махъсса щалагу агьлу-авладрахь.
Халипанал бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав!
Карашрал жямат

—————————————————

ilchhi_31Аьбдуллаева (АхIмадова) Марзижат дакIнийн бутлай
(Вай гьантрай хьун тIий диркIсса юбилейран хасну)

Оьрмулул жагьилнийва
захIмат буллай аьдатмур,
ДакIнил хъиншиву Заннал
мяш къавхьуну дуллумур,
АцIния ряхва душнил
каялувшиву даймур,
Лавгссарав, бакъассарав,
та ахир дунияллийн.

ХIиса-китаврттал усттар,
сурат дишаврил усттар,
Гулаватив бай усттар,
душру ххари бай усттар,
Гьарца душнил ичIура
цил цIа зумух ласайсса,
ГьунчIукьатIрал махIлалул
АхIмадова Марзижат.

ЧIунгу чIарах дурккунни,
зуя бавахъул хьунни,
Азардал къяркIас бувну,
дуниял кьадиртунни,
Вил ххаллилсса юбилей
дан дакIнийсса арсругу,
Заннал ина зевххуну,
вих аьпа тIун бивкIунни.

Уссурссуннан бакъагу,
гъан-маччанан бакъагу,
КIива-шанма жяматран
ина бусравсса бияв,
Инава хьхьичI бакъагу,
вил цIа зумух ласару,
Вил рухIран мюнпат буллай
цадакьартту бачIару.

Алжаннул ххари баннав,
гьав нурданул дуцIиннав,
Оьрмулул къадурччуну
вил ник яла къагьаннав,
Вил Марзижат тIи цIанил
жул дакIний чирахъ лахъай,
Дунияллий буссаксса
вияту тIий личIаннав.
Гъан-маччами, дустал

—————————————————

ilchhi_33Кьурбанаьлил арс Гъазалиев ЦIаххуй
Уттигъанну, дарман бакъа цIуцIаврил хIайп къаувкуну, Убурдал шяраватусса Кьурбан­аьлил ва Уллучардал шяраватусса ПатIиматлул ххаллилсса арс Гъазалиев ЦIаххуйл жагьилсса оьрму бяличIан бувунни.
ЦIаххуй ия ххишала акъа хъин­сса, яхI-къириятрал увччу­сса зунтталчу, гьарзат дакIнивух, къюкIливух буккан байсса чув-адамина, Ватан дуручлай, нигьакъаувсун, цимилагу бивкIулул иттав урувгсса виричу. Ва ия хъинну оьрму ххирасса, хъинмунийн, ххуймунийн умуд бивхьусса инсан.
Хъуннасса кьурчIишиву кIи­дачIлай, жижара буллай буру ххирасса арснацIа, ишин-итан кIану бакъасса уссийцIа, дакI тIайласса дуснацIа хьусса цинявппагу уссур­ссуннахь.
ЦIаххуй, ина жун мудангу дакIний икIантIиссара. Ина алжаннул ххари аннав, гьав нурданул дуцIиннав, бунагьирттал аьпа баннав.
Убурдал ва Уллучардал
жямат
——————————————————————