Диван аьдлулий буванхьуви

Апрель зурул 17-нний Москавлив Домодедовалийсса шагьрулул судрал заседаниялий цIуницIа ххалбивгьунни 2010 шинал декабрь зурул мукьунний Москавуллал «Домодедово» аэропортрай, авария хьун най чIалай, анавархъиндарай щяритан багьсса «Дагъусттаннал авиалиниярдал» ТУ-154 самолетрал экипажрай цуксса тахсир хьуну буссарив. ДакIнийн бутанну, му экипажрал командир Хъюллал шяравасса Закаржа Закаржаев даврил биялсса опыт бусса, ТУ-154 самолетрай лехлай ацIазарунниха лирчусса ссятру гьаваллаву дурсса гьунар бусса пилот ушивугу, Закаржахъал тухумраву арула пилот ушивугу, та иш хьуннин Закаржа МахIаммадовичлущалсса хъуннасса интервью «Илчилий» дурккун диркIшивугу.

П. Рамазанова
Оьвкуссия жу 2010 шинал жучIанма редакциялийн, му самолетрай бивкIсса, пассажиртурайнгу. Ми чIявуми, ца зумату кунма, гьамин Закаржа МахIаммадовичлуллу цивппа бивкIулуща ххассал бувссар тIий бия. 1-мур ЦIувкIратусса Кьурбан Рамазанов ия цув самолетирттай тамансса хьуссара, кьатIаллил билаятирттайн ччя-ччяни леххан багьайсса даву дур цалла, щяритан багьсса самолет гьаваллавун гьаз шайхтура цанма бувчIуна самолетрал тагьар къаххуйсса душиву, ци-бунугу ца бала хьун най бушиву тIий.
Стюардесса Жанна Арсланаьлиевалгу увкуна: «Лайнерданул командирналлу жу циняв ххассал бувсса, жул хьхьичI бетондалул чIира ва лахъсса вольт бусса линия дия, миннуйн къащунну самолет щяритан хьуна Закаржа Закаржаевлуща» (Информациялул агентство RECNUM). Уттигъанну март зуруй НТВ-лийсса «Центральное телевидение» передачалуву Закаржа Закаржаевлул увкуна: «Мудан хIарачат бикIай тахсир щийн-бунугу бутан. Яла къабурувччумигу микку экипажри. Циняв хIадурну бур экипажрай тахсир лякъин, «человеческий факторди» тахсирлувсса куну кьукьин бан. «Человеческий фактор» бюхъайхха диспетчернал креслолуву, ягу чиновникнал креслолуву, ягу заводрай лякъин». На хаварбакъулий тIайлабавцIунав му передачалийн, автор ур Вадим Такменев тIисса, мунал зумату «Дагестанский пилот» тIисса махъ баяйхту, вичIи кIюла дурссия ва цIунилгу Интернетраву ххал дурссия му передача. Муниятура Закаржа Закаржаевлул увкумур щаллуну чичлачиссагу. КIилчинма пилот МахIаммад Шамоловгу ия самолетрал кIива двигатель зий бакъая, шамилчинмургу къухъна бацIлай бия, цащава бан шайсса цичIав бакъая, пIякь къаучинну, дагьаннин самолет щяритарча дакъа пайда бакъая тIий. На Закаржа МахIаммадовичлуйн оьвтIий, мунащал гъалгъа бансса сант къадагьунни. Мунал душнил, «Жди меня» передачалул корреспондентну зузисса Саида Казихановал, бувсунни Закаржа МахIаммадович барчаллагьрай ушиву, цайва тахсир бакъашиву бувчIлачIиминнайн, кIул бакъа балаллухьхьун агьувкун цува хъамакъаитлатицириннайн. Апрель зурул 17-нний хьусса судрал заседаниялийн журналистал къабивтун бур.
«Уголовное делолул материаллу ххалдигьлагьисса чIумал, ттун хIисав хьунни, дагьан най чIалай, самолет щяритан багьсса ппурттувусса жул ихтилатрал цаппара парчри бакъашиву, сайки 41 секундрайсса ихтилат бакъар, му ихтилат хъинну агьамшиву дусса ихтилатри хьумунил хъирив лаяншиврул», — тIий ур Закаржа МахIаммадович.
Судрал хъиривмур заседание хьун тIий дур уттисса итни кьини, апрель зурул 28-нний. Жунгу умуд бур судрал диван аьдлулий буванссар тIисса.