«Дагъусттан» Туркнаву хъамалу

pop_19ПаччахIлугърал вокалданул ва хореографиялул ансамбль «Дагъусттан» уттигъанну зана хьунни Турциянавунсса аьрххилия. Ва ансамбль тихун ларгссия Тюркуллал культуралул Халкьуннал дянивсса «Тюркский» организациялул генеральный секретарьнал оьвкуну, Навруз-байрандалун хас дурсса шадлугъирттавух гьуртту хьун.

Бадрижамал Аьлиева
«Дагъусттан» ансамбльданул художествалул каялувчи Дабай Дабаевлущалсса хъунбакъасса ихтилатрава кIул хьунни «Дагъусттан» ансамбль гьашину мукьилчин гьуртту хьушиву Турциянаву Интдайдихьулул байран хьунадакьлакьисса шадлугъир­ттавух. Му байрандалийгу жулла ансамбльданул цаятувагу кьабивтун, цащалвагу лавсун бувкIун бур яла хъинми асарду, пикрирду.
— Жу жулла язими постановкарду, вокалданул ва хореографиялул, ккаккан дуварду му байрандалий. Щаллагу дунияллуя 600-нния ливчусса артистал бия гьашину. Ух­ссавнил Ккавкказнава бия Чачаннал «Вайнах» коллективгу, Кабардин-Балкарнавасса «Балкария» коллективгу, мукунма цаймигу. Хъинну тIааьнну бия 35 билаятраясса хьхьичIунсса коллективирдавух «Дагъусттан» язимур коллективну кка­ккан баву. ТIагьир Курачевлул цалва чIунийнугу циняв махIаттал бунни. Утти жуйн оьвкунни ЦачIунбув Аьрабнал Эмиратирттавунгу, ва зуруй тихунмур аьрххилийн буклай буру. Ттул пикрилий, укунсса гьарцагу аьрххилул пишакаршиврул даража гихунмайгу лавай буллансса гужгу, гьавасгу бутлатиссар, — буслай ур Дабай МахIаммадович.
«Дагъусттан» вокалданул ва хореографиялул ансамбль сакин дурну дур 1935 шинал. Га чIумал ванийн балайлул ва къавтIаврил ансамбль тIий бивкIун бур. Ва хьуну дур Ухссавнил Ккавкказнавусса цалчинсса ансамбль цал архIал балай тIутIисса ва къавтIун дизлазисса. Ва ансамбльданул директорну 1992 шинал ивтун ур Дабай Дабаев. 2007 шиная шинай му ансамбльданул художествалул каялувчинугу ур Дабай МахIаммадович. Ми шиннардил дянив ва ансамбльданул дурхIуну дур цикссагу захIматшивуртту ду-дакъашивруцIун дархIусса. ЧIун наниссаксса тагьар къулай хъанан диркIун дур. Ва ансамбль къадирсса билаят дунияллул гъунттулу нажагьсса бакъа бакъар.
1992 шинал ансамбль кIива зуруйсса Латиннал Американал билаятирттай гастроллай диркIун дур, махъ Франциянавугу мукссава хIал бувну бур. Яла — Аргентина, Испания ва цаймигу хIукуматру. Жулва билаятрал шагьрурдайнгу концертирттащал чIа-чIаннин лагайссар ва ансамбльданул коллектив. Вайннал цалва тамашачитал ххари бувай ляличIийсса программалийну.
«Дагъусттан» ансамбльданул репертуардануву бур дагъусттаннал сайки циняв мазурдийсса балайрду, фольклорданул композициярду.
— Жул репертуардануву къачанни вокалданул ва хореографиялул лакрал халкьунналми композициярдугу, ми гьарца кIанай хъинну ххуйну кьамулгу бувай тамашачитурал. Жул коллективраву чIявусса инсанталгу бур лакрал миллатравасса, музыкантътурал сайки щала состав, 80 процент, бур лакрая сакин хьуну, къавтIалтравугу бур биялсса лак, балайчиталгу бур МухIсин Камаловлуя байбивхьуну, — буслай ур Дабай МахIаммадович.
Вай гьантрай, яни апрельданул 18-нний, коллектив буккантIиссар ЦачIунбув Аьраб­­нал Эмиратирттавунмур аьрххилий. ЧIа учинну вайннан тIайлабацIусса аьрххи, ххарину зана шаву. Ва умуд бур му аьрххилия махъгу вайннащал хьунабакьинсса.