Дагъусттаннал ГЭС-ру бакьин буллай бур

bft_182012-2025 шиннардийнсса ПКМ-лул (комплексная программа модернизации генераторных объектов) лагрулуву «РусГидро» ОАО-лул Дагъусттанналмур филиал байбивхьунни компаниялувун бухлахисса гидроэлектростанциярдал гидроагрегатру ва турбинарду дакьин дуллай. Ми давуртту уттинин дайдирхьунни Гергебиллал ва Миатлиллал ГЭС-ирдай.

Гергебиллал ГЭС-рай капитальныйну бакьин бувну бур 3-мур гидроагрегат, цIанакул бакьин буллай бур 4-мур, гихунмай дакIний бур 5-мургу бакьин бан. Гергебиллал ГЭС Дагъусттаннай цалчинма-цалчинсса гидроэлектростанцияр. Мунил цалчинсса гидроагрегат зузи бувссар 1938 шинал. 90-ку шиннардил дайдихьулий дурссар мунил реконструкция, чIявуми агрегатругу баххана бувну.
Миатлиллалмур ГЭС-рал цалчинмур гидроагрегатрайгу дайдирхьунни капитальныйсса ремонтрал давуртту. Муний баххана буллай бусса бур гидротурбиналул агьаммур элементну хъанахъисса щинал мугьалттущал дахIаву дусса я. «РусГидро» ОАО-лул Дагъусттанналмур филиалданул директорнал хъиривчу, хъунама инженер Мухтарпаша Саидовлул бусласимунийн бувну, 1986 шинал зузи бувсса я баххана бан багьлай бусса бур турбиналул конструкциялуву проектрал гъалатI итххявххун лявкъуну. Бухмур кIанттай бишин тIий бусса бур хьхьичIминнуяр кIи-кIира тонналул кIусса 7 лопасть дусса я. Мунийну нагь чанну ишла дуллай, турбиналул экологиялул тагьар ххуй хьун тIий дусса дур. Му бакъассагу, я баххана баврийну гидроагрегатрал мощность 110 МВт-лия лахъан тIий бусса бур 140 МВт-лийн. Даххана дан тIий дур турбиналул магъигу. Гидроагрегатрай цIудансса оборудование дучIан дурну дусса дур дунияллий хьхьичIунсса австриянал компаниялущал икьрал дурну. Ремонт дуллай бусса бур шанма ва бачIи зурул мутталий австриянал заводрай кIулшиву ларай дуллай бивкIсса «Гидроремонт – ВКК» компаниялул Дагъусттанналмур филиалданул пишакартал. Гихуннайсса австриянал пишакартуращалсса вайннал дахIаву дикIан тIий дусса дур видеоконференц-связьрал журалийсса.
Цалчинмур гидроагрегат бакьин бувну къуртал бан тIий бусса бур июль зурул ахирданийннин. Августрай байбишин тIий бур кIилчинмур гидроагрегатгу бакьин буллай.
ПКМ-лул лагрулуву «РусГидро» ОАО-лул пландалуву даххана дан ккаккан бувну бур 55 % турбинардал, 42 % генератордал, 61 % трансформатордал.