Буттахъал виричувшиву дакIнийну

fge_8Мартрал 31-нний ДГУ-лул конференц-залдануву, март­рал 17-нний виричусса шагьру Севастополлая лахъисса аьрххилийн бувксса, «Эстафета памяти» тIисса халкьуннал дянивсса автопробеграл гьурттучитуращалсса студентътурал хьунабакьаву хьунни.

З. АьбдурахIманова
Ва автопробег хас дурну дур Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий ххув хьуну 69 шин хъанахъисса тарихийсса иширан. Ххувшаврил кьинилун хасну махъсса 3 шинай «Наша Великая Победа» проектрал хахливу укунсса автопробег дувайсса дур. Гьашинумур автопробег мукунна хас дурну дур немецнал фашистътурая Молдавия, Белоруссия, Украина мурахас бувну 70 шин хъанахъисса юбилейрангу. Автопробегравух гьурттуну дур Молдавиянал Республикалул, Приднестровраясса, Аьрасатнал Къиримнал республикалиясса ва цаймигу регионнаясса командартту. Севастополлая бувккун, уттинин вайннал диртун дур 21 азарда км., лирчIун дур ттигу ритан 18 азарда км. манзилданул. ЖучIанма бучIаннин делегация чIявусса шагьрурдайн бивну бур. Жула хъуншагьру бур автопробеграл гьурттучитал хъамалу бувкIсса кьулчинсса шагьру. Гихунмай вайннал аьрххи, Астраханная, Волгоградрая бавчуну, билаятрал гайми шагьрурдайн бур. Ураллайн ва Дальний Востокрайнгу бивну, Ххувшаврил кьинилул хьхьичI гьантрайсса майрал 6-7-нний вайннал умуд бур Москавлив биянсса.
Хъамал барча буллалисса ва, Дагъусттаннал чIарах къабувккун, МахIачкъалалив хъамалу буххаврихлу барчаллагь тIисса махъ лавхъунни хъуншагьрулул бакIчинал хъиривчу Татьяна Гамалейл.
«Хъуннасса Ххувшаврил кьини укун лахъа-хъун дуллалисса, бюхттул дуллалисса ва мунил сий гьаз дуллали­сса зу кунмасса жагьилтал-патриотътурая пахру багьлай бур. Зун барчаллагь мукун виртталну, кьянкьану аьрххилул лахъисса манзил битлай ва личIи-личIисса шагьрурдайсса халкьуннал дакIру цачIун дуллалаврихлу», -увкунни ванил.
«Наша Великая Победа» жяматийсса проектрал координатор Олег Слюсоренкол, цащаласса хьунабакьаврийн бувкIсса студентътурахь барчаллагьгу куну, кIицI лавгунни, Хъунмасса Буттал КIанттул дяъвилуву ца яла вир­тталну талай бивкIми дагъусттанлувталгу бивкIшиву ва чIивисса Да­гъусттанная вайксса чIявусса Совет Союзрал Вирттал буккаву мяйжаннугу Ватан ххираминнан хъамабитан къабучIисса ва ялун нанисса никирахь тикрал буллан аьркинсса тарих бушиву.
«Жул проектрал агьаммур мурад хъанахъиссар Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий ларсъсса Ххувшаву хъамакъадиртун, му жула ялун нанисса никирал дакIурдиву дуруччаву», — увкунни проектрал координаторнал.
ДГУ-лул студентътуращал цачIусса суратру рирщуну, цаннащал ца кIул хьуну, митинг ва цаймигу агьамсса батIавурттая махъ хъамаллурайн оьвкуну, вай лавгунни жулла республикалул бакIчинащалсса хьунабакьаврийн.