Барча буллай буру

pop_28Къяннал шяравасса ххаллил­сса инсан, щалва оьрму инсантал хъин буллай (хирург) лавгсса, кулпатрангу акъа чара бакъасса, зун­ттал хасиятрал заллу, хIакьинугу аьркиннал чIарав ацIлацIисса Кьасимов Кьасим Шагьабу­ттиннул арснал апрельданул 18-нний хьунадакьлай ур 80 шинал юбилей.
Барча уллай, чIа тIий буру, Кьасим, вин цIуллушиву, сагъшиву вила оьрчIащал, кулпат­ращал, гъан-маччанащал, дус-гьалмахтуращал. Бартлаганнав вил дакIнийсса цинявппагу мурадру, уттиния тинайгу Аллагьу Тааьланал цIуллуну, цIакьну яаннав ина!
Къизлардай ялапар
хъанахъисса вил дустал: Жаруллагь, Забиуллагь,
Аьзиз, Сажид, ХIамзат