Барча буллай буру

bft_2Вай чаннасса, гъилисса апрель зурул гьантрай бувну бур ххаллилсса лаккучу, ДР-лул УФСИН-лул хъунама Муслим Даххаев ва ванал аьзиз­сса нину, 7 оьрчI ччаннай бацIан бувсса яхI-къирият дусса уздансса хъамитайпа Аминат.
Аминат бувсса апрель зурул 8-мур кьини вайннал кулпат­раву яла ххаримур, цинявппа лагма лавгун буттал къатлуву­сса чIунну дакIнийн дичайсса кьини дур.
— Яла мютIи акъама икIай­ссия, дустураха чIалачIин къадикIайва, — учай дазу-зума дакъасса ччаврищал арснахгу дуруглай Аминатлул.
— Хъуна хьуну махъгу щяпа бишлай аттайссияв, — учай пиш-пишгу тIий, мютIину ниттил иттавгу уруглай Муслимлулгу. Яла ххи-бай: «Шавайн увкIун ниттищал щяивкIукун, рахIат уккара».
bft_11Ччаву дакъасса нину ва оьрчIру къабикIайхьунссар. Амма вайннал цаннал цаннах­сса ччавугу, аякьагу, хIурматгу ччима мяш хьунсса, ляличIисса бур.
Ниттил бувсса ххарисса кьинирду барча тIий, чIа тIий буру зун цIуллушиву, ххаришивур­ду, тIайлабацIурду.
Цаннал ца ххари буллай личIаннав зу бусса оьрмулий.
Цинявппагу зул хIурмат буми

—————————————

bft_34КIямашрал шяраватусса, КIамахъалив кюру бувсса жулва одноклассница, гьалмахчу, дус, Мусаева Мариян Ибрагьимлул душ барча буллай буру вай гьантрай цилла оьрмулуву хьусса юбилейращал. ЧIа тIий буру дакIнийсса мурадру бартлагаву, оьрчIаясса ххаришиву, уттигу микссара шинну Заннаясса бахшишну.
Бюхълай личIаннав ина, Мариян, дакIнин ччийкун оьр­му бутан, щалиххан битаннав вилва аьзизминная.
АрхIал дуклай бивкIми