Запись

Аьрасатнал Кьинилул байрандалий

Аьрасатнал Кьини Ма­хIачкъалалив июньдалул 12-нний дунни агьали кучардавун бувккун, сайр буллалаврийну. Га кьини шагьрулул майдан бавчIуну бия личIи-личIисса зонардайх, тикку ккаккан дуллай бия концертру. Дуллай бия личIи-личIисса миллатир­ттал къавтIавуртту, руцлай бия Дагъусттаннал миллатирттал ва оьруснал халкьуннал макьанну, ккаккан дуллай бия Дагъус­ттаннал миллатирттал лаххияртту.

Запись

Лайкьсса дагъусттанлувтурал ххуллийх най

ЧIал къавхьуну республикалий дантIиссар цIа дурксса жяматийсса ва политикийсса ишккакку МахIаммад-Ссалам Илиясович Оьмаханов увну 95 шин шаву. Га кьинилун хасну дан тIий дур цаппара давуртту. Миннувух цIанасса политиктал ва жяматийсса ишккаккулт ЦIахъарав лагаву, тиччасса ивкIссар республикалий каялувшиву дуллай ивкIсса МахIаммад-Ссалам Илиясович.

Запись

МахIачкъала шагьрулул бакIчинал кIанайма цIусса ивтунни

Вай гьантрай МахIачкъала шагьрулул администрациялий ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Х. Шихсаидов, ДР-лул Президентнал ва ХIукуматрал Администрациялул каялувчи Ш. Шагьов, ДР-лул Президентнал Виваллил политикалул управлениялул хъунама А. Исрапилов хьунабавкьунни шагьрулул активращал, шагьрулул администрациялул подразделениярттал каялувчитуращал, Шагьрулул собраниялул депутатътуращал.

Запись

Дакьаврил фонд оьрчIру буруччаврил байрандалий

Июнь зурул 1- нний Каспийскалий «Престиж» банкетный залдануву хьунни кулпатран ва оьрчIан социальныйну кумаг буллалисса шагьрулул центрданувасса оьрчIансса байран. Му дунни Дагъусттаннал дакьаврил фондрал оьрчIру буруччаврил кьинилун хасну.

Запись

ТIабиаьтрал апатIирттая мюхчан хьун лахьлай

Лакрал райондалул Бабаюртуллал кIанттайсса шяраваллаву хьунни хар-хавар бакъасса тIабиаьтрал апатIирттая (нехру дуккаврия, гьил дуккаврия, цIу дагьаврия) мюхчаншиву дуруччин, мукунсса апатIру хьусса кIанттурдава агьали буккан бан лахьхьин буллалисса мероприятиярду.

Запись

Арнил кIанайн бивзминнал арс

Лаккуя ЦIуссалаккуйн, арнил кIанайн бизан багьсса агьалинавух му бизан баврил хажалат кьюлтIа тIун багьминнавасса ур ДучIиятусса ХIасаннул арс АхIмадов Аьбдуллагь. ЦIанакул Бабаюртлив хирургну зузисса.

Запись

Буттал КIанттухсса мякьлил зана увунна

ЦIадурксса хIакин, медициналул элмурдал доктор, Дагъусттаннал медакадемиялул виваллил азардал кафедралул доцент, цалла Ватангу, миллатгу ххирасса хIакьсса патриот, Ххутрал шяравасса Дибиров Дибир Аьбдуллаевич къакIулсса нажагьсса ухьунссар.

Запись

Пионертал уттигу уттавана бур

Майрал 19-нний, жунма кIулсса куццуй, кIицI лагайссар Пионертурал кьини. Ва кьини бигьалагай кьинилийн данди дацIлай тIий, майрал 17-нний Вихьуллал шяраваллил школалий дия пионертурал дружинардал батIаву.

Запись

Жяматрал янилу

Дагъусттаннай дуссар, щийнчIав хъар дакъа, ччимур идаралул даву жулва жяматран хайрданун ягу заралданун зий дурив ххал дуван бюхъайсса, «Общественная палата РД» тIисса, харжи бакъанма зузисса инсантурая сакин дурсса сиясийсса орган. Ваниха лархьхьусса дур Ккуллал райондалул «Жяматийсса совет» тIисса сиясийсса органгу.