Запись

Рамазан АьбдуллатIипов: «ХIакьину Дагъусттан хIадурну бур уртакьну зун»

Июньдалул 19-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов Санкт-Петербурглив къуллугърал аьрххилий унува хьунаавкьунни Дагъусттаннай инвестициярдал проектру ишакаш дуллан хIадурсса кIанттул бизнесчитуращал. Хьунабакьаврий гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Абусупиян Хархаров, ДР-лул машлул ва кьатIаллил экономикарттащалсса дахIаврил министр Юсуп Умавов, С-Петербургливсса Дагъусттаннал вакил ХIасан ХIасанов ва цаймигу.

Запись

ОьрчIру лагерьдай бигьалаглай

Июнь зурул 13-нний «Дагестан» РИА-лул конференц-залдануву республикалул Жагьилтурал иширтталсса буллалисса комитетрал отделданул хъунмур Ирина Дружининал республикалул журналистурахь бувсунни оьрчIру гъинтнил лагерьдай бигьалагаврил даву цукунсса даражалий най дуссарив.

Запись

«Автобус» операция лавгунни

МахIачкъалалив май зурул 27-нния байбивхьуну июньдалул 5-ннийн бияннин най бия «Автобус» операциялул цалчинмур этап. Ва операциялул лагрулуву МахIачкъала шагьрулул УВД-лул ГИБДД-лул зузалтрал хъуннасса къулагъас дия автобусирттал шупIиртурал ххуллул низам дуруччаврих, цинявгу журалул автобусирттай пассажиртурал мюхчаншиву дузал даврих.

Запись

Ватан дуручлай ивкIссар

Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву ххувшаву ларсун гьашину 68 шин хьунни. Ва ххувшаву ласун, бакIрая ка гьаз дурну, дяъвилул цIаравун ххяхлай бивкIсса вирттаврал кьюкьри шиная шинайн ххялтIа дуклай дур. ЦIуссалакрал райондалий хIакьинусса кьини увагу 7 фронтовик ливчIун ур. Миннавасса ца ур ТIюхчардал шяравасса Султаннул арс ХIасанов МахIаммадсултан. А. Аьбдуллаева Дяъви байбивхьусса чIумал МахIаммадсултан ивкIун ур...

Запись

Янилун дагьансса давуртту дан бювхъунни

Ттухь цIуххирча, кIийла райондалул хъунаману увчIаву гьасса ишну чIалай бур. Мунияту на бусав хъуниминнахь, ттущара дуван бювхъусса давурттив гихуннайгу дачин дуваншиврул, учиннуча приемственность дикIаншиврул щийн вихшала дишин бучIиссарив. Гания гихунмаймур бувчIавурттал бусанссар.

Запись

ХIисаврттал зия къаувсса учитель

Инсаннал дунияллийсса оьрму, ччайнугу, къаччайнугу, най бур ссал дунугу хIисав дуван багьлагьисса иширттащал. Ми хIисавртту дикIай къатта-къушливу дуван багьлагьисса, дахху-ласулуву аьркинсса, хIукуматирттал дянивсса кьутIирду чичлачиний хIисавравун ласайсса, улу инсан жула дунияллул лагмасса гьаварал кьатIув увккун, аьламрал оьрму кIул буван гьан ччисса чIумал,

Запись

Цукунни уруччин ишбажаранчи?

2012 шинал декабрьданий ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал кьамул дурссар «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан» тIисса Закон. Жулла республикалий Ишбажаранчитурал ихтиярду дуруччаврил уполномоченныйнал институт (идара) дузал бан хьуссар 2012 шинал В.В. Путиннул Аьрасатнал ишбажаранчитурал ихтиярду дуруччаврил уполномоченныйну «Деловая Россиялул» бакIчи, цIа дурксса ишбажаранчи Борис Титов ивтун махъ.

Запись

Дагъусттаннал уздантал

Политикалул агьам­сса масъалар­тту жяматращал, шяраваллил агьалинащал маслихIатрайн бувкIун щаллу байсса бивкIссар, гьарцагу агьам­сса хIукмурдавух жямат хIалану бивкIссар. Уттирив жучIава чиновник паччахIлугъраха акъарча къуллугъ буллай, цайра каялувшиву дуллалиманахар къуллугърай усса.

Запись

Шан-парчари хьусса мина ва жува

Луттирду 3-4 цасса бакъа къабикIайва, тетрадьру бакъа, затру дархIуну бивкI чагъардай чичайссия. Ца лухIи бувсса, кIира мужаллатгу дусса, кьянкьасса ча­гъарданий кIюла-лахъисса мелданул кьалант буллуна.

Запись

Барча буллай буру

ДакIнийхтуну барча буллай буру жучIава зузисса шиннардий щалвагу коллективран ххира хьусса, дакI-аьмал ххуйсса жула дус ва коллега Ссунгъурова Сагъиратлул ва АхIмадханов МухIаммадлул талихIрал ташу. ЧIа тIий буру вайннан цанная ца ххарисса, талихI-тирххандарайсса оьрму.