Запись

Владимир Путиннул дурккунни АьФ-лул Президентнал Федерал Собраниялийнсса Рисала

Декабрьданул 12-нний ПаччахIлугърал бакIчи Владимир Путиннул дурккунни Аьрасатнал Федерациялул Президентнал Федерал Собраниялийнсса гьар шинахсса Рисала. АьФ-лул Конституциялийн бувну, Аьрасатнал Президентнал дуккайссар Федерал Собраниялул члентурахь билаятрайсса тагьарданул хIакъиравусса ва виваллил ва кьатIаллил политикалул ялу агьамми ххуллурдал хIакъиравусса Рисала. Президентнал Рисала хъанахъиссар яла гъансса чIумуву ва ялун дучIансса чIумал властирдал дан аьркинсса давурттал программа. 

Запись

Зун ччинах мюхтажну буру

Декабрьданул 10-нний МахIачкъалалив «Президент-комплекс» ГУ-раву дия хъуннасса уттарашин. ХьхьичIва «Илчи» кказитрай ва республикалул махъсса СМИ-рдай баян бувну бивкIсса куццуй, ва кьини Каспийскаллал листовой пюрундалул заводрал «День карьеры» цIанилусса хъуннасса мероприятиялул дайдихьу хьунни. Гихуннайгу, ва цIуну буллалисса заводран аьркинсса пишакартал бавтIун щаллу хьуннин, цаппарарилла хьунтIиссар укуннасса Кьинирду.

Запись

Хьунхьуви аслийсса лакку макьаннал байрангу…

Ларгми бигьалагай кьинирдай «Президент-комплекс» РКЦ-луву хьунни «Лакку балайрду» тIисса, Медиа-холдинг «Прибойрал» ва цаппара цаймигу телерадиокомпаниярттал сакин дурсса концерт. Дагъусттаннал сайки циняв телеканаллай най диркIсса рекламалуву тIийкун, проектраву гьурттуну бия тамашачитуран бусравсса, цакьнива ххира хьусса, цIадурксса балайчиталгу, дахьва-дахьва жулла шоу-бизнесрал тIин-тIааьн бувчIин бувасса, хъун сахIналийн цалчинми шаттирду ласласисса балайчиталгу.

Запись

Жулла цIуллу-сагъшиву – вайннал къайгъур

МахIачкъалаллал 1-мур больницалул хирургиялул отделениялул заведующий ХIажиев МахIаммадлущалсса ихтилат. МахIаммад зий ур Аьрасатнал ФМБА-лул (Федеральное медико-биологическое агентство) «Южный окружной медицинский центр» ФГУ-рал МахIачкъалаллал больницалий. 1-мур МахIачкъалалив Пархоменкол цIанийсса кIичIиравусса ва азархана агьалинан кIулссар хьхьичIрасса «Портовская больница» цIанилу.

Запись

Цаягу зузала акъар цIа къадувансса

Ккуллал райондалул Хъунмур азарханалул хъунама хIакин Шамххалов Гьаруннущалсса ихтилат. Жунма, муданмагу, кIира касмулул инсантураха лахьлан ччан бикIай. Ми касмурдугу дикIай, цалчинмур – учительнал, кIилчинмур – хIакиннал. Учительнал жулва хьхьичI тIитIай жулвами яруннан ва дакIнил дагьанттуву ххал къашайми дунияллул аьламатругу, гай хIасул шаврил куртIшивурттугу.

Запись

«Анжи» «Зенитращал» архIалну дурккунни

Декабрьданул 10-нний «Анжи» ччалли дурккунни Санкт-Петербургуллал «Зенитращал» 1:1 счетрайну ва мунийну къуртал хьунни Аьрасатнал чемпионатрал 1-мур бутIа. ЦIана МахIачкъалаллал «Анжи» дур турнирданул таблицалул 2-мур ххуттай. 2012 шинал премьер-лигалул махъва-махъмур тIуркIу хьуна Санкт- Петербургуллал «Петровский» стадиондалий. Голлу бавкьуна Жоао Карлослул ва Константин Зыряновлул.

Запись

Оьрмулухун заводраву

Гьарца инсаннал оьрмулул сант жура-журану дагьай – цавай шагьрурдайн, цавай цайми щархъавун, цавайгу чил билаятирттай мина дишин лагай.ХьурукIратусса Дибирхъал Аьвдуллагьлул бутта Кьурбанаьлин, ци багьана-савав хьуссарив, буттал шяравалу – Кьуби кьадиртун, ччянива ХьурукIрав мина дан багьну бур.

Запись

Барча буллай буру

40 шин ххишалагу хьунни Ккурккуллал шяравасса Тажуттиннул душнил Розал дяъвилул ва захIматрал ветерантурал госпитальданий хIакин-лаборантну зий. Декабрь зурул 17-нний ванин бартлаглай дур 73 шин. Роза ххишала бакъа ххирасса бур, цищалва зузиминнан бакъассагу, циняв Дагъусттаннал ветерантурангу. Барча буллай буру Роза ниттил бувну 73 шин бартлагаврищал.

Запись

ПаччахIлугърал грантру ласун

Декабрьданул 11-нний «Дагестан» РИА-лул пресс-центрдануву хьунни ДР-лул Президентнал грантирттан хасъсса пресс-конференция. Тикку ихтилат буллай, Экспертътурал советрал секретарь Роберт Кьурбановлул бувсунни грантирттан хасну 12 млн. къуруширттал личIи дурну душиву.

Запись

Бахшишран машина

ХIажимирзаев Асадуллагь Зиябуттиннул арснал уттининсса щалва оьрму (58 шин) шофершиву дуллай рульданух лавгун бур.