Запись

ЦIусса шинавун гайва пикрирдащал

Аьжаивсса, гьалаксса пикрирду дакIнивун бутлатисса шин дия ва жуятура яла нанисса шин. Тирхханнугу, пашманшивугу, умудругу, аьратталшивугу архIал дачин дурсса. Кказитрал зузалтрангу, хаснува миллатирттал мазурдийсса кказитирттал зузалтрангу, аьратталшивугу, захIматшивугу чан дакъая. Баххана хьунни жул хъуними, даххана дунни цурдара жул ялувсса идара. Комитетрая министерствалийн кIура дарунни. Жул (миллатирттал мазурдийсса кказитирттал) статус тIурча хIакьинусса кьинигу тIардая, хавардая мяълумсса...

Запись

Буллугъсса, барачатсса шин хьуннав

Жулва кказитрай, аьдатравун багьсса куццуй, гьарица шинал ахирданий цалла давурттай, оьрмулуву хьусса дахханашивурттая, асар хьусса, дакIний ливчIсса иширттая цIухху-бусу бару жу махъ нанисса, сий дусса лакрахь. Ва цIухху-бусу буллалисса чIумал чIалан бикIай гьарицагу инсан, хъунасса къуллугъчиная тIайла хьуну, студентнайн бияннин, архсса зунттал шяраву ялапар хъанахъимагу, дазул кьатIувмагу цалва миллатрай дакI цIий ушиву, жулва маз, аьдатру дуруччаврил...

Запись

Халкьуннал артистнал цIа АхIмад АхIмадовлун

Ва 2012 шин цила ххуллийх тIайла дуклакисса гьантрай, Турциянаву яхъанахъисса машгьурсса балайчи АхIмад АхIмадовлун Дагъусттаннал халкьуннал артистнал цIа дулаврил ххарисса хавар бавунни. БикIувча ва вас-ццахлийсса 2012 шинал ххуллухъиндаран му ххарисса хаваргу. АхIмад АхIмадов куннан гужну ххирасса, куннаннив увагу къаувчIайсса балайчи ур.

Запись

Жулмур хиял Лакрал радиолул интернетравунсса ххуллур

Лакку маз ябавриву, гьайгьай, хъунмасса бияла бур му мазраха зузисса идарарттахьгу. Миллатрал кказит-журналлахь чичрулиймур бияла бухьурча, Лакрал театрданухь ва радиолухь бур гъалгъалиймур бияла. Ялу-ялун захIмат хъанай бушиву чIалай бур Лакрал радиолул ва телевидениялул редакциярдан лакку мазрай пасихIну гъалгъа байсса инсантал лякъин.

Запись

Марххаладуш Надиял ссайгъатру

Ххирасса оьрчIрув! А цIнияхъайсса шинну хьунни Москавлив ялапар хъанахъисса КIунди-ЧIаратусса аьнтIикIал, Надия Аьлиевал гьар шинах «ЧIимучIалттун» ЦIусса шинал ссайгъатран ххюазарда къуруш гьан дуллай. Гьашинугу дуркIунни Надиял 5 азарда къуруш. Надиял тавакъю бувай кказитрал давриву ххуйсса гьурттушинна дувайсса оьрчIан бахшишру дувара куну.

Запись

Ватан къакIулсса барзу хъатIунгума сан бакъассар

Цикссагу дагъусттанлувтал бур, хаснува Хъун дяъвилул махъсса шиннардий, билаятрал хъуншагьрулийн дуклан лавгун, тийхва миналул хьусса. ЧIявуми буттал кIанттуя, ниттил мазурдия ят буцлай бухьурчагу, ливчIун бур тайннавугу буттал кIанттухсса ччавугу ядурну, цала халкьуннал хъинсса аьдатирттайн хаин къавхьусса. Миннал сипталийну сакин бувну бур Дагъусттаннал магьирлугърал ва аьдатирттал кюру – Москавливсса дагъусттанлувтурал культуралул центр «Дагестан», цилгу цачIун буллалисса...

Запись

Барча буллай буру

Жул коллективрангу, «Илчилул» буккултрангу хъинну ххирасса Тамара ХIажиева ниттил бувсса кьинир декабрь зурул 24-мур кьини. Ххирасса Тамарай!Вищал архIал цачIу зий ларгсса шиннардил жул дакIру авадан дунни, вил аькьилшиврул ва чувшиврул жу хIайран бунну, вил хъярчру жун дарувсса хьунни. Ина хьунна жул, гьарманал, вихшаласса дус, чул бищай ттарцI. Ххирассара ина жун цинявннан.

Запись

Ссихьрал караматсса дуниял

Куннияр кув иттав ххяхлахисса ресторанну, хьхьунил клубру, хъуни ттучанну чIявусса ХIамзатовлул ва Ярагъскийл кIичIирттал шанбачIулий бивхьуну буссар ца Магьлул чIалъаь — халкьуннаву ялу-ялун инсаншиву духлаглагисса, гьар кIанттайра рахIму-цIими бакъашиву ялтту дуклакисса заманнай, оьрчIаву хъиншиврул ва рувхIанийшиврул гьанна бугьлагьисса Дагъусттаннал паччахIлугърал ссихьрал театр.