Архив рубрики: Политика

ЦIусса шинавун гайва пикрирдащал

redaktorАьжаивсса, гьалаксса пикрирду дакIнивун бутлатисса шин дия ва жуятура яла нанисса шин. Тирхханнугу, пашманшивугу, умудругу, аьратталшивугу архIал дачин дурсса. Кказитрал зузалтрангу, хаснува миллатирттал мазурдийсса кказитирттал зузалтрангу, аьратталшивугу, захIматшивугу чан дакъая. Баххана хьунни жул хъуними, даххана дунни цурдара жул ялувсса идара. Комитетрая министерствалийн кIура дарунни. Жул (миллатирттал мазурдийсса кказитирттал) статус тIурча хIакьинусса кьинигу тIардая, хавардая мяълумсса даражалийн биявай бакъар. «Ай, президент миллатирттал кказитирттая рязину акъар», учай. «Ай, зунсса арцу нахIакь зия лаглай дур», учай. Читать далее

Буллугъсса, барачатсса шин хьуннав

andriannaЖулва кказитрай, аьдатравун багьсса куццуй, гьарица шинал ахирданий цалла давурттай, оьрмулуву хьусса дахханашивурттая, асар хьусса, дакIний ливчIсса иширттая цIухху-бусу бару жу махъ нанисса, сий дусса лакрахь. Ва цIухху-бусу буллалисса чIумал чIалан бикIай гьарицагу инсан, хъунасса къуллугъчиная тIайла хьуну, студентнайн бияннин, архсса зунттал шяраву ялапар хъанахъимагу, дазул кьатIувмагу цалва миллатрай дакI цIий ушиву, жулва маз, аьдатру дуруччаврил буруккинттарай ушиву. Читать далее

Марххаладуш Надиял ссайгъатру

foto_10Ххирасса оьрчIрув! А цIнияхъайсса шинну хьунни Москавлив ялапар хъанахъисса КIунди-ЧIаратусса аьнтIикIал, Надия Аьлиевал гьар шинах «ЧIимучIалттун» ЦIусса шинал ссайгъатран ххюазарда къуруш гьан дуллай. Гьашинугу дуркIунни Надиял 5 азарда къуруш. Надиял тавакъю бувай кказитрал давриву ххуйсса гьурттушинна дувайсса оьрчIан бахшишру дувара куну. Читать далее

Зунттурду жулва ххазинар

hosr_282003 шинал январьданул 30-нний ООН-далул Генерал Ассамблеялул кьамул бувсса хIукмулийн бувну, декабрьданул 11-сса кьини баян бувссар Зунттал кьинину. Ва хьхьичIва-хьхьичIсса ишри миллатирттал дяниву сий дусса ва машгьурсса сообществалул чулухасса къулагъасралун зунттал кIанттурду ва микку ялапар хъанахъисса халкь ласаву. Читать далее

ОьрчIал оьрмурду чанна буллай

foto_3МахIачкъалалив мушакъатсса оьрчIру (хъунмурчIин аутизм ва Дауннул синдром дусса) дяхтта бацIайсса къатта (Дом дневного пребывания) бушиву ттун кIул хьунни ва ялату нанисса шинал 1-мур июньдалий – ОьрчIру буруччаврил кьинилун хас дурсса батIаврийн лавгун. Муниннин ттун ва Къатта бивхьусса Солдатская цIанилусса кIичIиравалу бушивугума къабавссия шагьрулуву. Ххал барча, ва хьхьичIвасса 6-мур Магистрал кIичIиравалу бивкIун бия. Читать далее

Аман, иян хьурдай…

foto_1«Фейсбук», «Одноклассники» ва цаймигу социал сетирдал кумаграйну хIакьину бюхълай бур дунияллул гъунттулу дустал лякъин. Ттулми дустурал сияхI салкьи хьуну дур дунияллийх кIама бивщусса лакрава лакну ливчIминная. Лакну ливчIминнан на ккалли бара, лях-карах бухьурчагу, лакку мазрай чичлачими, цалва чичлачимуниву Лакку кIану кIицI лаглагими. Миннал чичлачимунивугу, гьай-гьай, асар къавхьуну къаличIай лакку кIанттухсса мякь ва ччаву. Мукунминнащал, ттуйва бияла бакъа, хъиннува хIала бувххунгу лякъара, пишакаршиврул хасият аьлтту дуклай.  Читать далее

Аьрасатнал Федерациялул Президентнал пресс-конференциялий

Декабрьданул 20-нний Москавлив Дунияллул машлул центрдануву хьунни Аьрасатнал Президентнал пресс-конференция. Пресс-конференциялийн ккаккан бувну бия 1000-яр ххишаласса Аьрасатнал ва сайки 200 чил билаятирттал журналистътал.
Журналистътурахь аьла-ссалам бувну махъ, В. Путиннул бувсунни цаппара экономикалул ккаккиярттан хасъсса цифрардая. Вай цифрарду бур гьашину январьдания октябрьданийннинсса. Аьрасатнал Президентнал бувсмунийн бувну, ВВП (валовый внутренний доход) гьарза хьуну дур 3,7 процентрал. Ва дукIуминнуяр чанссар, дукIу 4,3 процентрал ххи хьуну диркIссар. Читать далее

Муслим Даххаевлун генерал-майорнал чин дуллунни

Вай гьантрай щалвагу лакрал жямат ххари хьунсса, пахру багьансса хавар бавунни. Жуна цинявннан ххирасса, хIурмат бусса Муслим Даххаевлун дуллунни генерал-майорнал чин. Читать далее

Дагъусттан тIутIайх бичиншиврийн гьармагу вихну икIан аьркинссар

Декабрьданул 18-нний МахIачкъалалив «Дагестан» РГВК-лул студиялуву хьунни республикалул Президент МахIаммадссалам МахIаммадовлухьхьун прямой эфирданувух жула халкьуннал суаллу буллалисса гьарта-гьарзасса пресс-конференция. Читать далее

Бархъаллал Оьмар

Жунма кIулсса куццуй, хьхьичIава заманнай Дагъусттаннай, хаснува лакраву, чIявусса хъунисса диндалул аьлимтал бивкIссар. Ца мукунсса аьлимчу ивкIун ур Бархъаллал шяраватусса ХIаммад-хIажинал арс Оьмар. Читать далее

Аьли Къаяевлуя

Шяраву каши думанал хьхьичIва Кьурбан-байрандалул гьантрай, зума дугьай зурул махъ ягу цайми чири бай гьантрай мискинминнан за (дуканмур, лахханмур) дулайсса диркIссар. ХIалтIилухун лавгун, архну буминнал шардай цалва кулпатирттачIан гьан дайсса диркIссар посылкартту, гивусса затру мискинтурайхгу дачIияра тIий чивчуну. Читать далее

Владимир Путиннул дурккунни АьФ-лул Президентнал Федерал Собраниялийнсса Рисала

Декабрьданул 12-нний ПаччахIлугърал бакIчи Владимир Путиннул дурккунни Аьрасатнал Федерациялул Президентнал Федерал Собраниялийнсса гьар шинахсса Рисала.

АьФ-лул Конституциялийн бувну, Аьрасатнал Президентнал дуккайссар Федерал Собраниялул члентурахь билаятрайсса тагьарданул хIакъиравусса ва виваллил ва кьатIаллил политикалул ялу агьамми ххуллурдал хIакъиравусса Рисала. Президентнал Рисала хъанахъиссар яла гъансса чIумуву ва ялун дучIансса чIумал властирдал дан аьркинсса давурттал программа. 
Читать далее