Жижара

ХIасаннул арс
Оьмаров
Шагьимардан

Вай гьантрай, хъунмасса хIаллай къашавайгу ивкIун, жуятува лавгунни Карашрал шяравасса лайкьсса зунтталчу, бусравсса инсан Оьмаров Шагьимардан ХIасаннул арс.

Увну ур ва 1940 шинал Карашав. Буттал шяраву школагу къуртал бувну, дуклан увххун ур Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал инженер-ст­роительнал факультетрайн. Университетгу ЯтIул дипломращал къуртал бувну, чIярусса шиннардий зий ивкIссар Чиркей ГЭС-рал хъунаманал хъиривчуну. Цала даву куртIну кIулсса Шагьимардан мудангу тIалав айсса ивкIссар хъуни­сса цаймигу идарарттайн, даврил опыт кIибачIин. АрхIал зузиминнал дянивгу, шяраваллил жяматрал дянивгу ванал хIурмат лавай­сса бия.
Шагьимардан хIал бавкьу­сса, хасият иминсса инсан ия. Ванан хъинну ххирая захIмат буллан, къакIула ванан игьалаглан. Ва увчIуссия Дагъусттаннал Верховный Советрал депутатнугу.
Цала пишалул даража лавай баву мурадрай, ва цимилгу лавгун ур цайми хIукуматирттайн, кIул хьуну ур машгьурсса инсантуращал.
Къизилюртуллал райондалийсса Султанянгиюртлив­сса Шагьирманданнул ужагърай хъамал тачIав чан къашайссия. КIула ванан кьини дуркманал, маслихIатрах мюхтажманал чIарав ацIангу.
Цала кулпат Назипатлущал цинявннан эбратну хъунигу бувну, чивун буккан бувссар кIия арс ва мукьва душ.
Шагьимардан дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, арсурваврахь, душваврахь, миннал наслулухь ва щалагу агьлу-авладрахь.
Имандалий лавгун лякъиннав, алжаннул ххари аннав.
Карашрал жямат


Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру жула зузала Аьбдуллаева Загьранихь, ванил аьзизсса нину

ПатIимат
аьпалул шаврийн бувну.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав, Алжаннул ххари баннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
«Илчи» кказитрал зузалт


Зувирахъул шиннардий театрданул коллектив лакрал тамашачитурачIан биян буллай ивкIсса, давриву усттарсса, инсантуращал хъинну хIал бавкьусса

МахIаммадов Аьлил
чIун дакъана ахиратрал шаврил кьурчIишивугу дакIнихтуну кIидачIлай, жижара буллай буру Аьлиллул арснахь ва душнихь, ванал кулпатрахь, гъан-маччанахь, щалагу КIямашрал жяматрахь.
Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав.
Лакрал театрданул коллектив


КIямашрал шяравасса

МахIаммадал арс Аьлил
жагьилсса оьрмулий жуятува личIи шаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал буттахь, кулпатрахь, оьрчIахь, уссурссуннахь, гъан-маччаминнахь.
Цал рухI алжаннуву дишиннав.
Аьбдуллагьихъал Кьурбан-Исмяиллул оьрчIал къушал цIания Амин Аьбдуллаев


Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру, ЧIятусса Кьубилаьлихъал тухумраясса

Аьвдуллагьлул арс МахIаммад
жуятува личIи шаврийн бувну, уссихь Аьлиллухь, ссихь Саманиятухь, арсурваврахь Мужагьидлухь ва Мусахь, махъсса цинявппагу гъан-маччанахь.
Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин.
Жугу АбутIалиблул ва Асватлул оьрчIру:
Татьяна, Гулжагьра, ПатIимат, Мусттангир


Хъинну хъуннасса дардну хьунни чумартсса лаккучу, Ккуллал шяраватусса

Аьлиллул арс Оьмархъал Оьмар лавмартсса бивкIулул жуятува личIи аву.
Оьмар аьпалул шаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, гъан-маччанахь, щалагу Ккуллал жяматрахь. Вил гьав нурданул дуцIиннав!
Ина тачIав жун хъамакъаитантIиссара.
Дустурал цIания: МахIаммадов Ися,
Рамазанов Мустангир, МахIаммадов Павел