Ккавкказуллал оьрчIан ххира хъанахъисса грепплинг

[dropcap]М[/dropcap]ахъсса ппурттуву жагьилтурал дянив хъинну машгьур хьуну най дур грепплинг спорт. ЧIава спортсментуран ва мюрщи оьрчIангу ва яла зарал бакъамур спортрал ца жура хъанай бур. Хаснура грепплинг дур спортрахун багьсса, спорт ххирасса Ккавкказуллал оьрчIан яла лайкьмур. Му исват хъанай бур грепплинг спортрал бяст-ччаллаву ялу-ялун гьарзасса оьрчIру гьуртту хъана­хъаврийнугу.
Ва ххуллух, март зурул 30-31-нний, Хасавюртлив ХIамид ХIамидовлул цIанийсса спорткомплексраву хьусса Республикалул Первенствалий гьуртту хьунни 550-нийн бивсса чIава спортсментал.
Вай бяст-ччаллавугу хьхьи­­чIунсса хIасиллу дунни ЦIусса­лакрал райондалул 1-мур ДЮСШ-рал тренер-преподаватель Абачараев Сулайманнул хIадур бувсса чIава спортсментурал.
1999-2000 шиннардий був­сса, 58 ккило кIушиву дусса спортсментурал дянив чемпион хьунни МахIаммад Зайнуттинов, 2001-2002 шинал бувсса, 50 ккило кIушиврул дусса спортсментурал дянив 1-мур кIану бувгьунни чIава спортсмен Аза Азаевлул, кIилчинмур кIану бувгьунни Муртуз МахIаммадовлул ва Юсуп ХIабибовлул.

ХьхьичIунсса кIантту бувгьусса ЦIуссалакрал 1-мур ДЮСШ-рал оьрчIру гьуртту хьунтIиссар чIал къавхьуну Нальчик шагьрулий хьунтIисса СКФО-рал первенствалий.
ЧIа учинну чIава спортсментуран тIайлабацIу.