Дайдирхьунни интнил призыв

Аьрасатнаву дайдирхьунни инттухунмай аьралуннаву къуллугъ буллан жагьилтал буцлацисса кампаниялул даву. Гьашину Дагъусттанная Аьрасатнал аьралуннаву къуллугъ буллан уцин тIий бур 1350 оьрчI.Аьралуннаву къуллугъ баврия ва хьусса да­хханашивурттая бусан журналистътуращал хьунаавкьунни ДР-лул аьрали комиссар Дайтбаг Мустапаев.


Андриана Аьбдуллаева
Ларгсса шинал интту, гьашину вара чIумущал цачIу бивхьуну, республикалия аьралуннаву къуллугъ буллан увцуну ур 1900 жагьил. Дагъусттанная аьралуннаву къуллугъ буллан буцлацими чан шаврил савав хъанай дур, жула билаятрал аьрал профессионал армиялийн кIура баен буллалаву ва контрактрай къуллугъру буллан ччими гьарза шаву.

Гьашинусса инттусса призыврал кампаниялул даву апрель зурул 1-нний дайдирхьуну, июль зурул 15-нний къуртал хьун­тIи­ссар.
Дайтбаг Мустапаевлул бувсунни гьашину аьралуннаву хьусса дахханашиннардая. Оьрмулул 27 шинайн бияннинсса, цIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиврийн бувну, аьралуннава мурахас був­сса инсантурахь ихтияр дуссар, военкоматрайн лавгун, цIуницIа аьралуннаву къуллугъ буллансса аьрза булун. Ванил хIакъираву военком бувчIин буллай ур ва аьра­ли бурж биттур бан ччиминнахьхьун ихтияр дуллалисса ххишаласса чаран хъанахъишиву.

Гьашинусса шинал гьарза дунни призывникнал психикалул тагьарданул хIакъиравусса тIалавшиннардугу. Ванил мурад бур Аьрали гужирдавун психикалул дахханашинну хьусса инсантал къабагьаву.
Цинявппа призывниктал щаллу бантIиссар аьрали формардал, дукиялул набордал, цала буза бишинсса чуваллал, цанна-цаннасса банкрал картардал.

Анаварсса къуллугърал солдат бакъассагу, гьашину АьФ-лул Хъунмур штабрая Дагъусттаннахьхьун ихтияр дуллунни 1300 контрактник кьамул уван­сса. Шинал дайдихьулий 300-нния ливчусса дагъусттанлувтурал контрактру дунни Минобороналущал. Контрактрай къуллугъ буллалиминнал чулухуннайсса тIалавшиннардугу тамансса даххана хьунни. ХьхьичIава контрактрай къуллугъру буллалиминная ларайсса кIулшивуртту тIалав дуллай бивкIхьурча, цIана дянивсса даражалул кIулшивуртту гьа дуллай бур.

Мустапаевлул бусаврийн бувну, жула жагьилтал къуллугъ бан тIайла буккан най бур мукьрагу аьрали округрайн ва Ух­ссавнил флотрайн. Дагъусттаннай хIакьинусса кьини сияхIрай ур 3000-хъул инсан аьралуннаву къуллугъ баврия мурахас хьун ччисса. Военкомнал бувчIин бунни, законодательствалий хьусса дахханашивурттайн бувну, мукунсса инсантуран, 27 шинаву воен билетру къабуллуну, справкартту дулунтIишиву. 2016 шинал июль зурул 26-нний АьФ-лул Президент Владимир Путиннул бувсса хIукмулийн бувну, мукунсса инсантал 10 шинал лажиндарай паччахIлугърал ва муниципал идарарттай­сса къуллугъирттай зун кьамул къабуллантIиссар.

Дайтбаг Мустапаевлул дакI­нийн бувтунни апрель зурул 8-нний 100 шин хъанахъишиву билаятрал аьрали комиссариат хIасул бувну. Апрель зурул 12-нний МахIачкъалалив Яруссаннал музыкалул ва драмалул театрдануву хьунтIиссар юбилейран хасъсса мажлис.