Барчаллагьрай лаизлай ура цинявннайнвагу

«Илчи» кказитрайхчIин дакIнийхтунусса барчаллагьрал махъру учин ччай ура ттула буттал Нураттин Маммаевлул юбилей кIицI лаглагиссаксса хIаллай чIарах бавцIуминнахь, му дакIнийн утлатисса макьалартту чирчуцириннахь, буттал оьрмулул ва даврил уртакьтурахь, мунал учениктурахь. ЛяличIиссава барчаллагь чин ччай ура «Илчи» кказитрал редакциялухь, Руслан Башаевлухь.


Буттал цIаницIун дархIуну, Гъумук хьунни математикалул олимпиада, математикалул учительтуран­сса элмийсса конференция, мастер-классру ва цаймигу ишру. Бу­ттая кказитрай чивчумургу, личIи-личIисса батIавурттай увкумургу, ттул пикрилий, бия дакIнийхтунусса. Педагог хIисаврайгу, укунасса инсан хIисаврайгу, ппу лайкьссия уку-укунсса батIавурттан, шадлу­гъирттан.

ХьхьичIунну Гъумучиял школагу къуртал бувну, Совет Союзрай ца яла сий дусса вуз МГУ-равунгу ув­ххун, ца яла захIматмур – механико-математикалул факультетгу ххаллилну бувккуну, билаятрал ччимур кIанай, хъуннасса производствалий зунгу бюхълай унува, Гъумукун зана хьуну, школалий зий цимирагу ацIра шин даву, ттул пикрилий, махъа нанисса цимирагу никирансса эбратри, ватан ххирашиврул лишанни, цалва пиша аьзизшиврул барашиннар.

Хъунмасса барчаллагь учин ччай ура Лакрал райондалул администрациялухь, Юсуп ХIамидовичлул цIагу хьхьичIну, Лакрал райондалул УО-рахь, Гъумучиял школалул каялувшиндарахь хъинну чялишну дурсса гьурттушиндарахлу.
Хъунмасса барчаллагь буттащал архIал бивкIминнайн, профессор ХIусайн ХIусайновлуя, профессор Мухтар Аьлишаевлуя тIайла хьуну.

Буттал цIаницIун дархIуну уку-укунсса давуртту дувансса пик­ри 90-ку шиннардийва бия, мунал учениктурал гьаз буллай бия школалун мунал цIа дизаврил, ула лачIун даврил масъала, хIатта цалла харжлугърацIухгума. Утти хьунни дакIниймур бартдигьин. Дуллалимургу хьунни лайкьсса даражалий.

Барчаллагь ДГУ-райн, мичча диялсса команда дуркIунни вай иширттавух гьуртту хьун. Мукунна ялунсса кIулшиву дулайсса институтравасса ва цаймигу идарарттаясса гьурттучитурайнгу барчаллагьрай ура. Жува, гьарцама цала-цала кIанай, вания гихунмайгу шаймур буллан аьркинссару кIулшиву ласаврил даража лавай баврицIун, педагогнал пишалул сий гьаз шаврицIун бавхIуну. Ва жулла цинявнналагу аьмсса давур. Гьамин, вай масъаларттанъя ттул буттал цалва оьрмугу харж бувсса. Дурсса вай давуртталгу махъа нанисса никирал янилу ларай дуллалиссар учительнал пишалул сий.

Пикри буссар гьарца шинах Нураттин Маммаевлул цIанийсса математикалул олимпиада дуллансса. Цалсса Лакрал райондалия байбивхьуну. Балики, шагьрурдай ялапар хъанахъисса лакрал оьрчIангу ччан бикIарча гьуртту хьун, ттул пикрилий, ми конкурсравух бакъанма (вне конкурса) гьуртту хьун аьркинссар, цанчирча хъунмур чIурчIав дуван ччай бур шяраваллил школарттал, шяраваллавусса дуклаки оьрчIал чIарав бацIаврий.

Ва ялагу, пикри буссар, буттая чирчусса циняв макьалартту цачIун дурну, лу итабакьинсса. Балики, утти­гу мунаясса дакIнийнбичавуртту кIидачIин, чичин ччисса ухьурча, жу ххариссару.
Цал уттигу хъунмасса барчаллагь ппу дакIний ливчIминнайн, му хъинсса мукъуйну дакIнийн увтминнайн, мунал цIаницIун дархIуну дуллалисса давурттавух гьуртту хьуминнайн.
Сулайман Маммаев,
Дагъусттаннал паччахIлугърал медициналул университетрал ректор, профессор