Жижара

ХIажинал арс Эффендиев МахIмуди
Уттигъанну, захIматсса азаруннища ххассал къавхьуну, ахиратравун лавгунни ххаллилсса зунттал чув, ХьурукIратусса Эффендиев МахIмуди. Читать далее