Новость на родном

Жагьилтурал паркраву дирхьунни гьайжакру

Ва парк бувссар, «Единая Россия» партиялул щурущи дурсса, агьали батIайсса кIанттурдай къулайсса шартIру дузал даврил программалул лагрулий. Ялтту чулийнмай БурхIай-Къалалийн, лултту чулийнмай ВацIилу-Зунттуйн бурувгсса кIанай бивхьусса парк, Гъумучиял агьулданунгу, лагма щархъая бувкIминнангу ца яла ххирамур кIануну бур. Ххирар агьалинан караматсса чIалачIин дусса паркравун сайрданий буклан, чIарах нанисса неххал чIунихгу вичIилий, жапрай щябикIлан. Райондалул администрациялул, «КIанттул...

Новость на родном

ЦIакьсса кулпат – паччахIлугърал гьанур

Мартрал 6-нний, Хъаннил байрандалуцIун бавхIуну, Лакрал райондалул Магьирлугърал къатлуву хьунни Кулпатрал шин дайдихьлахьисса шадлугъ. Яла агьамми хъамал ва байрандалий бия хIакьину Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий арсру, ласру гьуртту хъанахъисса ва чIявусса оьрчIру бусса кулпатру. Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгуна 2024 шин, Аьрасатнал Президентнал Указрайн бувну, жула билаятрай баян бувну бушиву Кулпатрал шинну....

Новость на родном

НицIавкIуллал мизит бавай бур

ДукIу-кIурссану на чивчуссия НицIавкIуллал шяравалу цIу дуккан дуллалисса ЦIунтIаев Абуияпсиннуя. КутIану дакIнийн бутан, 2013 шинал Абуияпсин аийвхьуссия буттал къатри дакьин дуллай, тава ппурттуву шяравунсса ххуллугу бакьин буллай. Буттал къатри цIу дуккан дувайхту, Абуияпсин айивхьуссия щайх Сайпуллагь-Кьади Башларовлул музей буллай, хъирив шинал ттукI бувцуссия шяравун. Вай давуртту дувайхту, ппугу, арсгу — Абуияпсин ва цIанихсса архитектор Камил...

Новость на родном

ВацIри цIу дагьаврия мюхчан баврил ххуллий

Вай гьантрай Лакрал райондалий даврил аьрххилий увкIун ия Дагъусттан Республикалул ВацIлул хозяйстволул комитетрал хъунаманал хъиривчу Салам Аьбдуллаев. Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлущалсса хьунабавкьаврий ххал бивгьунни вацIлул фондрал дазурдайсса Лакрал райондалул аьрщарайн цIу дагьаврийн къаршисса мероприятту даврийн багьайсса суаллу. Салам Аьбдуллаевлул кIицI лавгунни, муниципал органну ва вацIлул дазурдайсса аьрщарал заллухъру, Дагъусттан Республикалул ХIукуматрал хIукмулуцIун бавкьуну, буржлувну бушиву...

Новость на родном

Туриндустриялул вакилтал Лаккуй

Гъумук Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов хьунаавкьунни туризмалуву зузисса пишакартуращал. Вайннащал хьусса ихтилатраву бакIчинал кIицI лавгунни, район хIадурну душиву туризм щурущи дуллай сукку хьун ва цIу-цIусса хIаллихшиннарду хIасул дуллан. «Туризм махъсса шиннардий унгу-унгуну тIутIайх дичлай дур республикалий. Жул райондалийгу ва масъалалух­сса къулагъас гихуннай ххи ду­ллантIиссар. ЦIана зий буру мунил ялув. Туризм лябу­кку буну щурущи даврийну...

Новость на родном

Муса Маннаров Гъумук

Ххуллункьини, кIюрххила, Гъумук дия ил бавтIсса уттарашинна. Шагьрурдаягу бувкIун бия биялсса хъамал. Ва уттарашинна цурдагу дия Гъумукун Совет Союзрал Виричу, летчик- космонавт Муса Маннаров учIаврил савлугърансса. [dropcap]Р[/dropcap]айондалул дуклаки оьрчIру, магьирлугърал зузалт миллатрал яннардаву бувккуна, Муса Маннаров цалчин, аьламрава зана хьуну, Гъумукун увкIсса базилух райондалул агьалинал каширдацIух бувну, миллатрал язисса арснан буллуну бивкIсса къатлучIан. Муса Маннаровлул...

Новость на родном

Агьамсса ххуттай бур контрактрайнусса къуллугъ

Жунма чIалачIисса куццуй, билаятрайссагу, аьмну дунияллийссагу тагьар хIисав дурну, Аьрасатнаву яла агьаммурну бур аьралуннаву контрактрай къуллугъ баврил масъала. Хъуннасса даву дуллай бур мунил ялув чиваркIуннал дянив. Лакрал райондалийгу ва масъала, гьарца кьини тIиссакссагу, повесткалий бур. Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул каялувшиндарай ххал бигьлай бур, контрактрай къуллугъ бавриясса бувчIин баврил ялувсса суаллу: контрактрай къуллугъ язи бувгьуминнансса ва...

Новость на родном

Гъумук гьарта буллай бур «Жагьилтурал парк»

Гъумук най дур «Жагьилтурал парк» гьарза-гьарта буллалисса давуртту. Ва парк бувссар 2018 шинал «Единая Россия» партиялул щурущи дурсса, агьали батIайсса кIанттурдай къулайсса шартIру дузал даврил программалул лагрулий. [dropcap]Я[/dropcap]лтту чулийнмай БурхIай-Къалалийн, лултту чулийнмай ВацIилу-Зунттуйн бурувгсса кIанттай бивхьусса парк Гъумучиял агьулданунгу, лагма щархъая бувкIминнангу ца яла ххирамур кIануну хьунни. Кьинибархан ябатIин къашайсса сурат дикIай шичча ВацIилу- Зунттул....

Новость на родном

ДакIру ххарину зана хьуннав!

Апрельданул 1-нний щалагу Аьрасатнаву дайдирхьунни жагьилтал аьралуннаву къуллугъ бан буцлацисса иширал даву. Аьралуннаву къуллугъ баврил мутта ливчIун бур тава ацIния кIива барз. Призыв най дур цила кьаралданий. Интнил призыв дайдишаврия баян буллай, республикалул аьралий комиссар Даитбаг Мустапаевлул кIицI лавгуна ссуттил аьралуннаву къуллугъ бан Дагъусттанная увцуну ивкIшиву 3500 жагьил, интту уцин ккаккан увну ушиву 4000. Цалчинсса...

Новость на родном

Шахьуйннал Къурнил хъатIи

Апрельданул 30-нний, тIа­биаьтгу шануцIа щаллуну чантI увкуну, гьавагу биялну гъили хьусса ппурттуву, кIинтния махъ хьхьичI лелу­ххантрал чIур­дал, хъирив Хъурда­ккаврил байрандалийн бувкIсса инсантурал тяхъа­сса чIурдал таза дуккан дурну дия Шахьуйннал шяравалу. Гьашину шикку Хъун хъузалану ия Адамлул арс Муслим Аьлиев. ДукIу Къурнил хъатIи був­сса, архсса Калининградрай ялапар хъанахъисса, Аьшттарханов ИсмяиллучIату Кьуру лавсун, Муслимлул ва ванал кулпатрал...