Жагьилтурал паркраву дирхьунни гьайжакру

Ва парк бувссар, «Единая Россия» партиялул щурущи дурсса, агьали батIайсса кIанттурдай къулайсса шартIру дузал даврил программалул лагрулий.
Ялтту чулийнмай БурхIай-Къалалийн, лултту чулийнмай ВацIилу-Зунттуйн бурувгсса кIанай бивхьусса парк, Гъумучиял агьулданунгу, лагма щархъая бувкIминнангу ца яла ххирамур кIануну бур.

Ххирар агьалинан караматсса чIалачIин дусса паркравун сайрданий буклан, чIарах нанисса неххал чIунихгу вичIилий, жапрай щябикIлан. Райондалул администрациялул, «КIанттул сиптарду» программалий гьуртту хьуну, ляркъуну дур парк гьарза-гьарта бансса каширду.

Даркьуну къуртал дурну дур ххялчIив, ххи бувну бур скамейкартту. Вай гьантрай райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов ялтту увккуна паркрал, администрациялул зузалтращал цувагу гьурттуну дирхьуна гьайжакру(качели). ЧIал къавхьуну шикку бугьан тIий бур мурхьру.