Январь 2023

Архив по месяцам: Январь 2023

Ражав зуруя

Дагъусттаннал муфтиятрал баян бунни гьашину Ражав барз байбивхьушиву январьданул 23-нний. «Ражав» хIасул хьуну бур...

Ххал бивгьунни социал объектру

Январьданул 24-нний Дагъусттаннайн къуллугърал аьрххилий увкIунни Аьрасатнал мюхчаншиврул министрнал хъиривчу Тимур Иванов. Региондалул БакIчи...