27.01.2023

Архив по дням: 27 января, 2023

Барчаллагьрай буру

«Иш мукун багьуна, ттул гъансса инсаннал ккарччул къюву дайдирхьуна бигьалагай кьини, цурдагу жува цамур...

Щавурду дирминнахасса аякьа

Хасъсса аьралий операциялий щавурду дирсса Дагъусттаннаясса ххюя аьраличу усса ур хIакьину Къарабудахкантуллал райондалийсса «Весна»...