13.01.2023

Архив по дням: 13 января, 2023

Жулами жучIанма

ЦIусса шинал дайдихьулий МахIачкъалалив Батирайл цIанийсса кIичIираву (66-мур къатраву) лахъа-хъунну тIивтIунни «Жулами» тIисса лакку...

Жижара

Бадавинал арс ХIасанхIусайнов ХIасанхIусайн Оьрмулул 68 шинаву, захIматсса азардануща ххассал къавхьуну, аьпа­лухьхьун лавгунни ЧIяйннал...