Декабрь 2022

Архив по месяцам: Декабрь 2022

БакI дургьуманал бияла

Ккуллал райондалул хъунаманащалсса интервью Зунттал халкьуннал багьу-бизу, ялапаршиндарал даражалул биялсса бутIа райондалул бакIчинацIун бавхIуну...

Гьухъаллал мажлис

ОьрчIшиврул ва дусшиврул дуссухали Декабрь зурул 22-нний МахIачкъалалив, «Буржуа» тIисса ресторандалуву, хьунни дакIний личIансса...

Бартлаганнав жула умудру

Ххирасса лакрал агьали – Лакку билаятрайссагу, Лакку кIанттул кьатIувссагу, щала дунияллийссагу! ДакIнийхтуну барча дуллай...