19.08.2022

Архив по дням: 19 августа, 2022

ХьхьичI ххуттай дур туризм

ПаччахIлугърал Советрал Секретарь, Президентнал кумагчи Игорь Левитиннул Владимирдай дурсса совещаниялий ххал бивгьунни туризм хьхьичIуннай...

Бахшиш дунни мусил ссятру

ЦIуссалакрал райондалий гьарица шинал аьдатравун багьсса куццуй, гьашинугу хьхьичIунсса хIасиллащал школартту къуртал бувсса выпускниктуран...

Пашмансса аьрххи

Ттигъанну лавгру Ухссавнил АьсатIиннавун, жула язисса арснал Аликлул кIилчинмур ватандалийн. Ччя-ччяни аьрххи багьайссия ттун...