15.08.2022

Архив по дням: 15 августа, 2022

ХIатталлий субботник дунни

Ларгсса нюжмардий лакрал душваврал Дагъусттаннал муфти АхIмад-хIажи Аьбдуллаевлущалсса хьунабакьаврий профессор Нажават (Жанна) Абуевал гьаз...

Чивчусса чаннал бияла

Ца ххуллух, муниннин кIива-шанма гьантлул хьхьичIва хIадур хъанайгу бивкIун, Камил Чутуевгу архIалну, хъунмасса ххуллугу...

Бахшишран мусил ссятру

ЦIуссалакрал райондалий аьдатравун багьну бур гьарица шинал хьхьичIунсса хIасиллащал школартту къуртал бувсса выпускниктуран райондалул...