09.06.2022

Архив по дням: 9 июня, 2022

КIидачIлай буру ххаришиву

Вай гьантрай Аьрасатнал хъуншагьрулия бувкIунни ххарисса хавар, жула лакрал ва Дагъусттаннал ххаллил­сса вакил, Ибрагьимлул...