Парад – ветераннал къатлул хьхьичI

Парад – ветераннал къатлул хьхьичI

Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул ветерантал Ххувшаврил Парадрайн буккансса хIалданий бакъашиву хIисаврайн лавсун, ларгсса шинал жула билаятрай хIасул бунни акция гьарца ветераннал къатлул хьхьичI Парад дуллансса.
Мукунсса Парад дунни МахIачкъалалив ялапар хъанахъисса Вилттащиял шяраватусса Кудаев МахIаммад МахIаммадлул арс ялапар хъанахъисса къатрал хIаятравугу.


99 шинавусса дяъвилул ветеран барча ан лавгунни шагьрулул мэр Салман Дадаев.
Ванал ветеран барча унни Дагъусттаннал БакIчинал ва цала чулуха.

Парадрай гьуртту хьунни Росгвардиялул оркестр, Ххувшаврил волонтертал, чIава аьрал, кадетътал ва МахIачкъала шагьрулул магьирлугърал идаралул зузалт.
Увну ур МахIаммад Кудаев Вилттащиял шяраву.

Школа къуртал бувну махъ дуклан увххун ур Педагогический институтравун, архIала зий айивхьуну ур шяраваллил школалий.
Дарсру дихьлай хьуну дур дурагу кIира четверть. Ца кьини анавархъиндарай ванайн оьвкуну бур шяраваллил батIаврийн, оьвчаврил сававгу къабувсун. Гикку радиолувух бавну бур душман ватандалийн ххяххавриясса оьсса хавар.

ЧIал къавхьуну жагьил тIайла увккун ур леххулт хIадур байсса училищалийн, амма, кьамул къаувну, шавай зана хьуну ур.
Шин чIарах дуккайхту, МахIаммад Кудаевлуйн дуркIун дур Лакрал райондалул военкоматраясса повестка. ТIайла ув­ккун ур Москавлийн, тиккун дяъвилул къизгъинсса цIу диявайсса чIумал.
ХьхьичI га къуллугъ буллай ивкIун ур душманнал аьралуннан баруну дарцIусса кьюкьлуву.
ДачIи шинава агьну ур талатаву къизгъинсса Дон неххал куямур зуманийн.

Ца талатавриву душманнал танкалул ххит бувну бур вайннал полк. Микку ва цала гьал­махтуращал иривну ур луркIан­далувун.
Мичча ххассал хьуну, щаву дирсса цала гьалмахчугу хъачI­райн увтун зана хьуну ур. Махъ цайннагу дирну дур кIусса щаву, 9 зуруй ивкIун ур госпитальданий.
ХьхьичI ччай бивкIун бур га Дагъусттаннайн тIайла уккан. Яла хIукму бувну бур аьрали частьраву связистну итан.

Дяъви къуртал хъанахъисса чIумал ганал, дяъвилул майданнийсса бакъа, кьарал дакъа связь дузал даврил бюхъулун кьимат бивщуну, частьрал каялувшиндарал Кудаев ивтун ур 96 -мур битаврил корпусрал 996-мур батальондалул кабельно-шестовой роталул хъунаману.
Дяъвилий ккаккан дурсса виричувшиврухлу лайкь хьуну ур ЯтIул ЦIукул ва Чувшиврул орденнан, Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул кIилчинмур степеньдалул ордендалун ва личIи-личIисса медаллан.
Шагьрулул бакIчинал чIа увкунни ветераннан цIуллу­шиву.

Читайте также: