10.05.2021 — Страница 2

Архив по дням: 10 мая, 2021

ЦIуницIакул занан бивкIунни

Март зуруй МахIачкъалалия АхIмад-Хан-Султаннул цIанийсса аэропортрайн ва махъунмай пассажиртал биян буллалисса автобусру цIуницIакул занан...

ОьрчIансса фольклор

Мазрал магьирлугърал дайдихьу фольклорди куну бур цимирагу шинал хьхьичI оьруснал чичу Максим Горькийл. Халкьуннал...

«БурцIурдил хъатIи»

Лакрал театрданул лавайсса даражалий цIу буккан бунни Казбек Мазаевлул фантасмагория «БурцIурдил хъатIи», цувгу хас...