05.11.2020

Архив по дням: 5 ноября, 2020

Цашиврул цIакьшиву

МахIачкъалалив, М. Горькийл цIанийсса Оьруснал театрданул сахIналий, хьунни Халкьуннал цашиврул кьинилун хас дурсса концерт....