06.11.2020

Архив по дням: 6 ноября, 2020

Караши

Карашрал шяраваллил тарихрацIунсса цаппара чичрурду Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий Карашату гьуртту хьуссар 80...

Жижара

ХIаснил арс Сулайманов Саэд Ноябрь зурул 2-нний аьпалу­хьхьун лавгунни чIярусса шиннардий Ккуллал райондалул бакI...